Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 8 maja 2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour administrative – Luksemburg) – Kreshnik Ymeraga, Kasim Ymeraga, Afijete Ymeraga-Tafarshiku, Kushtrim Ymeraga, Labinot Ymeraga przeciwko Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration

(Sprawa C-87/12)1

(Obywatelstwo Unii – Artykuł 20 TFUE – Prawo pobytu obywateli państw trzecich będących członkami rodziny obywatela Unii, który nie skorzystał ze swojego prawa do swobodnego przemieszczania się – Prawa podstawowe)

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Cour administrative

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Kreshnik Ymeraga, Kasim Ymeraga, Afijete Ymeraga-Tafarshiku, Kushtrim Ymeraga, Labinot Ymeraga

Strona pozwana: Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym – Cour administrative – Wykładnia art. 20 TFUE oraz art. 20, 21, 24, 33 i 34 Karty praw podstawowych – Obywatelstwo Unii – Prawo do łączenia rodzin przysługujące obywatelowi europejskiemu w odniesieniu do członków jego rodziny będących obywatelami państwa trzeciego, w sytuacji gdy faktycznie nie skorzystał on z prawa do swobodnego przemieszczania się i z prawa pobytu w innym państwie członkowskim niż państwo, którego obywatelstwo posiada

Sentencja

Artykuł 20 TFUE należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie temu, by państwo członkowskie odmówiło obywatelowi państwa trzeciego pobytu na swoim terytorium, chociaż obywatel ten pragnie zamieszkać z członkiem swojej rodziny będącym obywatelem Unii Europejskiej zamieszkałym w tym państwie członkowskim i posiadającym jego obywatelstwo, w sytuacji gdy ten obywatel Unii nigdy nie skorzystał ze swego prawa do swobodnego przemieszczania się, o ile taka odmowa nie oznacza pozbawienia tego obywatela Unii rzeczywistej możliwości skorzystania z istoty praw wynikających ze statusu obywatela Unii.

____________

1 Dz.U. C 138 z 12.5.2012.