HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
A UNIUNII EUROPENE
(Camera a doua)

18 septembrie 2014

Cauza F‑26/12

Maria Concetta Cerafogli

împotriva

Băncii Centrale Europene (BCE)

„Funcție publică – Personalul BCE – Accesul personalului BCE la documentele privind raporturile de muncă – Norme aplicabile cererilor personalului BCE – Procedură precontencioasă – Regula concordanței – Excepție de nelegalitate ridicată pentru prima dată în cadrul acțiunii – Admisibilitate – Dreptul la o protecție jurisdicțională efectivă – Consultarea comitetului pentru personal în privința adoptării normelor aplicabile cererilor personalului BCE de acces la documentele privind raporturile de muncă”

Obiectul:      Acțiune introdusă în temeiul articolului 36.2 din Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, anexat la Tratatul UE și la Tratatul FUE, prin care doamna Cerafogli solicită, în esență, anularea deciziei Băncii Centrale Europene (BCE) prin care i se refuză accesul la anumite documente și repararea prejudiciului moral pe care susține că l‑a suferit ca urmare a acestei decizii

Decizia:      Anulează decizia din 21 iunie 2011 prin care directorul general adjunct al Direcției Generale Resurse Umane, Buget și Organizare din cadrul Băncii Centrale Europene a respins în parte cererea de acces la anumite documente depusă la 20 mai 2011 de doamna Cerafogli. Obligă Banca Centrală Europeană la plata către doamna Cerafogli a sumei de 1 000 de euro. Respinge în rest acțiunea. Banca Centrală Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de doamna Cerafogli.

Sumarul hotărârii

1.      Acțiune introdusă de funcționari – Agenți ai Băncii Centrale Europene – Cale de atac specială – Concordanță între acțiunea specială și cererea introductivă – Identitate de obiect și de cauză – Excepție de nelegalitate ridicată pentru prima dată în cadrul acțiunii – Admisibilitate

(Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, art. 47; Statutul funcționarilor, art. 90 și 91; Condițiile de angajare a personalului Băncii Centrale Europene, art. 41; Normele aplicabile personalului Băncii Centrale Europene, art. 8.1)

2.      Funcționari – Agenți ai Băncii Centrale Europene – Reprezentare – Comitetul pentru personal – Consultare obligatorie – Domeniu de aplicare – Norme aplicabile cererilor personalului de acces la documentele referitoare la raporturile de muncă – Includere

(Condițiile de angajare a personalului Băncii Centrale Europene, art. 48 și 49)

1.      Articolul 41 din Condițiile de angajare a personalului Băncii Centrale Europene și articolul 8.1 din normele aplicabile personalului băncii prevăd că un agent al acesteia din urmă poate introduce o acțiune în justiție numai după epuizarea procedurii precontencioase, care cuprinde două etape, și anume, o cerere de examinare precontencioasă și apoi o reclamație prealabilă.

Este necesar să se considere, astfel cum s‑a statuat și în privința articolului 91 din statut, că norma privind concordanța dintre reclamație și cererea introductivă subsecventă impune, sub sancțiunea inadmisibilității, ca un motiv invocat în fața instanței Uniunii să fi fost invocat deja în cadrul procedurii precontencioase, pentru ca administrația să fi fost în măsură să cunoască criticile pe care persoana interesată le formulează împotriva deciziei contestate.

Cu toate acestea, considerații care privesc finalitatea procedurii precontencioase, natura excepției de nelegalitate și, respectiv, principiul protecției jurisdicționale efective se opun faptului ca o excepție de nelegalitate invocată pentru prima dată în cadrul unei acțiuni să fie declarată inadmisibilă pentru simplul motiv că aceasta nu ar fi fost invocată în reclamația care a precedat respectiva acțiune.

(a se vedea punctele 30, 31, 39 și 54)

Trimitere la:

Tribunalul Uniunii Europene: Hotărârea Comisia/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, punctul 71

Tribunalul Funcției Publice: Hotărârea Cerafogli/BCE, F‑43/10, EU:F:2012:184, punctul 61, care face obiectul unui recurs aflat pe rolul Tribunalului Uniunii Europene, cauza T‑114/13 P

2.      Articolul 49 din Condițiile de angajare a personalului Băncii Centrale Europene prevede o obligație de consultare a comitetului pentru personal înaintea adoptării oricărui act de aplicabilitate generală și privind atât reglementarea activității înseși, cât și aspecte aferente acestei reglementări și care sunt legate de unul dintre domeniile prevăzute la articolul 48 din condițiile de angajare respective.

Această obligație de consultare implică doar un simplu drept al comitetului pentru personal de a fi ascultat. Prin urmare, este vorba despre o formă de participare modestă la adoptarea unei decizii, întrucât nu implică din partea administrației obligația de a da curs observațiilor formulate de comitetul pentru personal în cadrul consultării acestuia din urmă. În aceste condiții, pentru a nu aduce atingere efectului util al obligației de consultare, administrația trebuie să respecte această obligație ori de câte ori consultarea comitetului pentru personal este de natură să poată exercita o influență asupra conținutului actului care urmează să fie adoptat.

De altfel, conținutul acestei obligații de consultare a comitetului pentru personal trebuie apreciată în lumina obiectivelor sale. Pe de o parte, această consultare urmărește să ofere tuturor membrilor personalului, prin intermediul acestui comitet, ca reprezentant al intereselor lor comune, posibilitatea de a fi ascultați înainte de adoptarea sau de modificarea actelor de aplicabilitate generală care îi vizează. Pe de altă parte, respectarea acestei obligații este atât în interesul diferitor membri ai personalului, cât și al administrației, prin aceea că este de natură să limiteze faptul ca fiecare membru al personalului să invoce, printr‑o procedură administrativă individuală, existența unor eventuale erori. Tocmai prin aceasta, o astfel de consultare, de natură să prevină introducerea unei serii de cereri individuale vizând aceeași obiecție, respectă totodată principiul bunei administrări.

Normele aplicabile cererilor formulate de personalul băncii de a avea acces la documentele interne referitoare la raporturile de muncă țin de regimul aplicabil personalului în sensul articolelor 48 și 49 din condițiile de angajare și intră astfel în domeniul de aplicare al articolelor menționate. În consecință, comitetul pentru personal trebuie ascultat înaintea adoptării unor astfel de norme.

(a se vedea punctele 60-64)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: Hotărârea Cerafogli și Poloni/BCE, T‑63/02, EU:T:2003:308, punctele 21, 22 și 24

Tribunalul Funcției Publice: Hotărârea Cerafogli/BCE, EU:F:2012:184, punctele 47 și 49, și Hotărârea Andres și alții/BCE, F‑15/10, EU:F:2013:194, punctul 191