Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 28 септември 2011 г. - Kyriazi/Комисия

(Дело F-66/06)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Назначаване - Вътрешен конкурс, публикуван преди 1 май 2004 г. - Срочно нает служител, включен в списъка с подходящи кандидати преди 1 май 2006 г. - Класиране в степен - Член 5, параграф 4 и член 12, параграф 3 от приложение XIII към Правилника за длъжностните лица - Надбавка за секретариат - Жалба отчасти явно недопустима и отчасти явно неоснователна)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Kalliopi Kyriazi (Clabecq, Белгия) (представител: É. Boigelot, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално C. Berardis-Kayser и K. Herrmann, впоследствие K. Herrmann и H. Krämer)

Встъпила страна в подкрепа на исканията на ответника: Съвет на Европейския съюз (представители: първоначално M. Arpio Santacruz и I. Šulce, впоследствие M. Bauer, J. Monteiro и K. Zieleśkiewicz)

Предмет

Отмяна на решението от 12 септември 2005 г., с което жалбоподателят е назначен като длъжностно лице в изпитателен срок в степен C*1, стъпка 2, и на всеки последващ или свързан с това акт, като например решението да бъде премахната и да не бъде възстановена надбавката му за секретариат след титуляризирането му.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Г-жа Kyriazi и Европейската комисия понасят направените от тях съдебни разноски.

Съветът на Европейския съюз, в качеството му на встъпила страна, понася направените от него разноски.

____________

1 - ОВ C 178, 29.7.2006 г., стр. 32