Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 5 ноември 2013 г. — Schönberger/Сметна палата

(Дело F-14/12)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Процедура по повишаване за 2011 г. — Коефициенти за еквивалентност)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Peter Schönberger (Люксембург, Люксембург) (представител: O. Mader, avocat)

Ответник: Сметна палата на Европейския съюз (представители: първоначално J.-M. Stenier и B. Schäfer, впоследствие B. Schäfer и I. Ni Rágain Düro)

Предмет

Жалба за отмяна на решението, с което ответникът отказва да повиши жалбоподателя в степен AD 13 в рамките на процедурата по повишаване за 2011 г.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Г-н Schönberger понася направените от него съдебни разноски и тези на Сметната палата на Европейския съюз.

____________

1 ОВ C 138, 12.5.2012 г., стр. 33