Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sofiyski gradski sad (Bulgaria) on esittänyt 26.4.2021 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on HV

(asia C-266/21)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sofiyski gradski sad

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

HV

Ennakkoratkaisukysymykset

Kuuluvatko rikosoikeudenkäynneissä annettavat tuomioistuinratkaisut, joissa tekijälle määrätään teoista, jotka koostuvat tieliikennesäännösten rikkomisesta ja tuottamuksellisesti aiheutetusta keskivaikeasta ruumiinvammasta, hallinnollinen seuraamus, jossa oikeus kuljettaa moottoriajoneuvoa peruutetaan väliaikaisesti tietyksi ajaksi, vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta tuomioihin ja valvontapäätöksiin valvontatoimenpiteiden ja vaihtoehtoisten seuraamusten valvomiseksi 27.11.2008 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2008/947/YOS 2 artiklan 4 alakohdan ja 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan soveltamisalaan?

Muodostavatko ajokorteista 20.12.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY 11 artiklan 2 kohta ja 4 kohdan ensimmäisestä kolmanteen alakohta jäsenvaltiolle, jossa kyseisen valtion myöntämän ajokortin haltija tavanomaisesti asuu, perusteen kieltäytyä tunnustamasta ja panemasta täytäntöön hallinnollista seuraamusta, joka määrättiin toisessa jäsenvaltiossa tieliikennesäännösten rikkomisesta ja toiselle henkilölle tuottamuksellisesti aiheutetusta keskivaikeasta ruumiinvammasta koostuvasta rikkomuksesta moottoriajoneuvon kuljettamista koskevan oikeuden väliaikaisen peruuttamisen muodossa, kun seuraamuksen perustana oleva teko tapahtui ajankohtana, jona tekijällä oli oleskeluvaltion myöntämä ajokortti, johon tuomion antaneen valtion alun perin myöntämä ajokortti oli vaihdettu?

____________