Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 2. septembra 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Paris – Francúzsko) – Moldavská republika/Komstroy, právna nástupkyňa spoločnosti Energoalians

(vec C-741/19)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Zmluva o energetickej charte – Článok 26 – Neuplatniteľnosť vo vzájomných vzťahoch medzi členskými štátmi – Rozhodcovské rozhodnutie – Súdne preskúmanie – Právomoc súdu členského štátu – Spor medzi hospodárskym subjektom tretieho štátu a tretím štátom – Právomoc Súdneho dvora – Článok 1 bod 6 Zmluvy o energetickej charte – Pojem „investícia“)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour d’appel de Paris

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Moldavská republika

Žalovaná: Komstroy LLC, právna nástupkyňa spoločnosti Energoalians

Výrok rozsudku

Článok 1 bod 6 a článok 26 ods. 1 Zmluvy o energetickej charte podpísanej v Lisabone 17. decembra 1994 a schválenej v mene Európskych spoločenstiev rozhodnutím Rady a Komisie 98/181/ES, ESUO, Euratom z 23. septembra 1997 sa majú vykladať v tom zmysle, že to, že ak podnik zmluvnej strany tejto medzinárodnej zmluvy nadobudne pohľadávku vyplývajúcu zo zmluvy o dodávke elektriny, ktorá nie je spojená s investíciou a ktorú vlastní podnik štátu, ktorý nie je zmluvnou stranou uvedenej medzinárodnej zmluvy, pričom dlžníkom pri tejto pohľadávke je verejný podnik inej zmluvnej strany tej istej medzinárodnej zmluvy, nepredstavuje to „investíciu“ v zmysle týchto ustanovení.

____________

1 Ú. v. EÚ C 413, 9.12.2019.