Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Valladolid (Spania) la 5 noiembrie 2020 – BFF Finance Iberia S.A.U./Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León

(Cauza C-585/20)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Valladolid

Părțile din procedura principală

Reclamantă: BFF Finance Iberia S.A.U.

Pârâtă: Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León

Întrebările preliminare

Având în vedere dispozițiile articolului 4 alineatul (1), ale articolului 6 și ale articolului 7 alineatele (2) și (3) din Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale1 :

Articolul 6 din directivă trebuie interpretat în sensul că, în orice caz, cei 40 de euro sunt datorați pentru fiecare factură numai în cazul în care creditorul a individualizat facturile în cererile sale formulate pe cale administrativă și în contencios administrativ sau cei 40 de euro sunt datorați, în orice caz, pentru fiecare factură chiar dacă s-au formulat cereri comune și generice?

Cum trebuie interpretat articolul 198 alineatul 4 din Legea 9/2017, care stabilește un termen de plată de 60 de zile în toate cazurile și pentru toate contractele, prevăzând un termen inițial de 30 de zile pentru aprobare și alte 30 de zile suplimentare pentru plată, în condițiile în care [considerentul] (23) al directivei enunță următoarele:

Termenele de plată lungi și efectuarea cu întârziere a plăților de către autoritățile publice pentru bunuri și servicii generează costuri nejustificate pentru întreprinderi. Prin urmare, ar trebui să se prevadă norme specifice în ceea ce privește tranzacțiile comerciale pentru furnizarea de bunuri sau servicii de către întreprinderi către autoritățile publice, norme care să stabilească, în special, termene de plată care să nu depășească în mod normal 30 de zile calendaristice, în afara cazului în care contractul prevede în mod expres dispoziții contrare, care trebuie să fie justificate în mod obiectiv de natura sau caracteristicile specifice ale contractului, dar care să nu depășească, în orice caz, 60 de zile calendaristice” [?]

Cum trebuie interpretat articolul 2 din directivă? Interpretarea directivei permite să se considere că în baza de calcul a dobânzilor de întârziere pe care aceeași directivă le recunoaște este inclus TVA-ul aferent prestației efectuate și al cărui cuantum este inclus în factură? Sau este necesar să se distingă și să se determine momentul la care contractantul efectuează plata taxei către administrația fiscală?

____________

1 JO 2011, L 48, p. 1