Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 19 czerwca 2013 r. – BY przeciwko EASA

(Sprawa F-8/12)1

(Personel EASA – Członek personelu tymczasowego – Wypowiedzenie z powodu niespełniania wymogów związanych z poziomem świadczonej pracy – Obowiązek pomocy – Przyczyna nienależąca do zakresu trudności zawodowych – Molestowanie psychiczne – Choroba – Odszkodowanie i zadośćuczynienie)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: BY (Lasne, Belgia) (przedstawiciel: adwokat B.-H. Vincent)

Strona pozwana: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) (przedstawiciele: F. Manuhutu, pełnomocnik wspierany przez adwokatów D. Waelbroecka i A. Durona)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o wypowiedzeniu umowy o pracę ze skarżącym oraz żądanie naprawienia szkody i zadośćuczynienia krzywdzie poniesionych, zgodnie z twierdzeniem skarżącego, w związku z tym wypowiedzeniem, a także molestowaniem

Sentencja wyroku

Od Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego zostaje zasądzona na rzecz BY kwota odpowiadająca dziewięciu miesiącom wynagrodzenia netto, które uzyskiwał on przez wypowiedzeniem.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez BY.

____________

1 Dz.U. C 65 z 3.3.2012, s. 28