Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 3. mája 2016 – Kovács/Komisia

(vec F-136/11)1

(Verejná služba – Úradníci – Dôchodky – Článok 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku– Práva na dôchodok nadobudnuté pred vstupom do služieb Únie vo vnútroštátnom dôchodkovom systéme – Prevod do dôchodkového systému Únie – Pôvodný návrh na započítanie príspevkových rokov, ktorý predložil menovací orgán a ktorý dotknutá osoba prijala – Zamietnutie tohto pôvodného návrhu menovacím orgánom – Nový návrh na započítanie príspevkových rokov založený na nových všeobecných vykonávacích ustanoveniach –Námietka neprípustnosti – Pojem akt spôsobujúci ujmu – Článok 83 rokovacieho poriadku)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Zsuzsanna Kovács (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: pôvodne D. de Abreu Caldas, A. Coolen, É. Marchal, S. Orlandi a J.-N. Louis, avocats, neskôr D. de Abreu Caldas, S. Orlandi a J.-N. Louis, avocats, napokon, J.-N. Louis, avocat)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne D. Martin a J. Baquero Cruz, splnomocnení zástupcovia, neskôr J. Currall a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia, neskôr G. Gattinara, splnomocnený zástupca, napokon, G. Gattinara a F. Simonetti, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia stanovujúceho započítanie v dôchodkovom režime Spoločenstva žalobcových práv na dôchodok nadobudnutých pred nástupom do služby

Výrok

Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.    Zsuzsanna Kovácsová znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania vynaložené Európskou komisiou.

____________

1 Ú. v. EÚ C 65, 03.03.2012, s. 24.