Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Constitucional, Madrid (Španělsko) dne 28. července 2011 - trestní řízení proti Stefanu Mellonimu - další účastník řízení: Ministerio Fiscal

(Věc C-399/11)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Constitucional

Účastníci původního řízení

Trestní řízení proti: Stefanu Mellonimu

Další účastník řízení: Ministerio Fiscal

Předběžné otázky

Má být čl. 4a odst. 1 rámcového rozhodnutí 2002/584/SVV1 v platném znění vyplývajícím z rámcového rozhodnutí 2009/299/SVV2 vykládán v tom smyslu, že v případech uvedených v tomto ustanovení brání vnitrostátním soudům podmínit výkon evropského zatýkacího rozkazu tím, že dotyčné odsouzení může být za účelem zaručení práva na obhajobu vyžadované osoby přezkoumáno?

V případě kladné odpovědi na první otázku, je čl. 4a odst. 1 rámcového rozhodnutí 2002/584/SVV slučitelný s požadavky vyplývajícími z práva na účinnou soudní ochranu a spravedlivý proces podle článku 47, jakož i z práv na obhajobu zaručených v čl. 48 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie?

V případě kladné odpovědi na druhou otázku, dovoluje článek 53, vykládaný systematicky v souvislosti s právy přiznanými v článcích 47 a 48 Listiny, členskému státu podmínit předání osoby, která byla odsouzena v nepřítomnosti, tím, že rozsudek může být ve vyžadujícím státě přezkoumán, a přiznat tak těmto právům vyšší úroveň ochrany než jaká vyplývá z práva Evropské unie, za účelem vyloučení výkladu omezujícího nebo narušujícího základní právo uznané ústavou tohoto členského státu?

____________

1 - Rámcové rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (Úř. věst. L 190, s. 1)

2 - Rámcové rozhodnutí Rady 2009/299/SVV ze dne 26. února 2009, kterým se mění rámcová rozhodnutí 2002/584/SVV, 2005/214/SVV, 2006/783/SVV, 2008/909/SVV a 2008/947/SVV a kterým se posilují procesní práva osob a podporuje uplatňování zásady vzájemného uznávání rozhodnutí na rozhodnutí vydaná v soudním jednání, kterého se dotyčná osoba nezúčastnila osobně (Úř. věst. L 81, s. 24)