Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 8 februari 2012 – AY mot rådet

(Mål F-23/11)(1 )

(Personalmål – Tjänstemän – Befordran – Befordringsförfarandet 2010 – Jämförelse av kvalifikationerna – Fortbildning och certifiering har inte beaktats – Felaktig rättstillämpning)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: AY (Bousval, Belgien) (ombud: inledningsvis advokaterna É. Boigelot och S. Woog, därefter advokaten É. Boigelot)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: M. Bauer och J. Herrmann)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av rådets beslut att inte uppta sökanden på förteckningen över de tjänstemän som befordrats till lönegrad AST 9 i befordringsförfarandet 2010 och om skadestånd för ideell skada.

Domslut

Europeiska unionens råds beslut att inte befordra AY till lönegrad AST 9 i befordringsförfarandet 2010 ogiltigförklaras.

Det saknas anledning att pröva AY:s andrahandsyrkande.

Talan ogillas i övrigt

Europeiska unionens råd ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

(1 ) EUT C 226, 30.7.2011, s. 31.