Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 8 lipca 2010 r. - Wybranowski przeciwko Komisji

(Sprawa F-17/08)1

(Służba publiczna - Konkurs otwarty - Nieumieszczenie nazwiska na liście rezerwy administratorów - Ocena z egzaminu ustnego - Ogłoszenie o konkursie EPSO/AD/60/06 - Uzasadnienie - Uprawnienia komisji konkursowej - Ocena kandydatów)

Język postępowania: polski

Strony

Strona skarżąca: A. Wybranowski (Warszawa, Polska) (przedstawiciel: adwokat Z. Wybranowski)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i K. Herrmann, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Zmiana lub stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursu EPSO/AD/60/06 AD5 o nieumieszczeniu nazwiska skarżącego na liście rezerwy administratorów tego konkursu w związku z wynikami egzaminu ustnego.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona

Andrzej Wybranowski zostaje obciążony kosztami postępowania

____________

1 - Dz.U. C 158 z 21.6.2008, s. 25