Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 25 kwietnia 2007 r. - Lebedef-Caponi przeciwko Komisji

(Sprawa F-71/06)1

(Urzędnicy - Ocena - Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej - Postępowanie w sprawie oceny za rok 2004 - Ogólne przepisy wykonawcze do art. 43 regulaminu pracowniczego - Artykuł 26 regulaminu pracowniczego)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luksemburg) (przedstawiciel: F. Frabetti, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: J. Curall i H. Kraemer, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Uchylenie sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej skarżącej za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron pokryje własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 190 z 12.08.2006 r., str. 36