Προσφυγή/αγωγή της 21ης Δεκεμβρίου 2009 - Diego Canga Fano κατά Συμβουλίου

(Υπόθεση F-104/09)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων/ενάγων: Diego Canga Fano (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: S. Rodriguez και C. Bernard-Glanz, δικηγόροι)

Καθού/εναγόμενο: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Aκύρωση της αποφάσεως του καθού/εναγόμενου περί μη συμπεριλήψεως του προσφεύγοντος στον κατάλογο των προαχθέντων στον βαθμό AD 13 κατά την περίοδο προαγωγών 2009.

Αιτήματα του προσφεύγοντος/ενάγοντος (της προσφεύγουσας/ενάγουσας)

Ο προσφεύγων/ενάγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

Να ακυρώσει την απόφαση της ΑΔΑ να μην περιλάβει το όνομα του προσφεύγοντος στον κατάλογο των προαχθέντων στον βαθμό AD 13 κατά την περίοδο προαγωγών 2009,

να ακυρώσει, εφόσον κρίνει αναγκαίο, την απόφαση της ΑΔΑ με την οποία απορρίφθηκε η ένσταση του προσφεύγοντος,

να υποχρεώσει την ΑΔΑ να καταβάλει στον προσφεύγοντα ποσό οριζόμενο κατά δικαία κρίση σε 150 000 ευρώ, προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη, πλέον τόκων υπερημερίας με το νόμιμο επιτόκιο από την ημερομηνία που θα καταστεί απαιτητό, καθώς και ποσό οριζόμενο κατά δικαία κρίση σε 50 000 ευρώ προς αποκατάσταση της επαγγελματικής ζημίας που υπέστη, πλέον τόκων υπερημερίας από την ημερομηνία που θα καταστεί απαιτητό,

να καταδικάσει το Συμβούλιο στα δικαστικά έξοδα.

____________