EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(kolmas koda)

30. mai 2013

Kohtuasi F‑102/11

Luigi Marcuccio

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Kodukorra artikli 34 lõiked 1 ja 6 – Faksi teel tähtaegselt esitatud hagi – Faksile omakäeliselt antud allkiri, mis erineb posti teel saadetud hagiavalduse originaalil olevast allkirjast – Hilinenult esitatud hagi – Ilmselge vastuvõetamatus

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega L. Marcuccio palub sisuliselt tühistada 22. detsembri 2010. aasta otsus, millega Euroopa Komisjon jättis rahuldamata tema taotluse saada hüvitist 2005.‑2010. aasta sõidukulude eest, mille ta esitas Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade (edaspidi „personalieeskirjad”) VII lisa artikli 8 alusel. Hagiavalduse originaali saatmisele kirja teel eelnes faksi teel 10. oktoobril 2011 sellise dokumendi saatmine, millele viidati kui hagiavalduse originaali ärakirjale.

Otsus:      Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Jätta L. Marcuccio kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja komisjoni kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Kohtumenetlus – Hagimenetluse algatusdokument – Vorminõuded – Advokaadi omakäeline allkiri – Rangelt kohaldatav oluline vorminõue – Puudumine – Vastuvõetamatus

(Euroopa Kohtu põhikiri, artikli 19 kolmas lõik, artikli 21 esimene lõik ning I lisa artikli 7 lõige 1; Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 34 lõige 1)

2.      Kohtumenetlus – Hagimenetluse algatusdokument – Vorminõuded – Faksi teel tähtaegselt esitatud hagi – Omakäeline allkiri, mis erineb posti teel saadetud hagiavalduse originaalil olevast allkirjast – Tagajärg – Faksi saamise kuupäeva arvessevõtmata jätmine hagi esitamise tähtaja järgimise hindamisel

(Euroopa Kohtu põhikiri, artikli 45 esimene lõik; Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 34 lõiked 1 ja 6; personalieeskirjad, artikli 91 lõige 3)

1.      Vastavalt Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artikli 19 kolmandale lõigule ja artikli 21 esimesele lõigule, mida kohaldatakse Avaliku Teenistuse Kohtu menetluses vastavalt sama põhikirja I lisa artikli 7 lõikele 1, peab hagejat esindama selleks volitatud isik ning seega saab õiguspäraselt liidu kohtutesse pöörduda vaid nimetatud isiku allkirjastatud hagiavaldusega. Ei Euroopa Kohtu põhikiri ega Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord ei näe sellest kohustusest ette ühtegi kõrvalekallet või erandit.

Kuna advokaadil on õigusemõistmises osalejana oluline roll Avaliku Teenistuse Kohtu menetlustes, siis kodukorra artikli 34 lõige 1 näeb ette, et iga menetlusdokumendi originaalile peab olema alla kirjutanud poole esindaja. Nimelt võtab viimati nimetatud isik allkirja andes endale vastutuse hagiavalduse koostamise ja sisu eest ning täidab õigusemõistmises osalejana olulist rolli, mille Euroopa Kohtu põhikiri ja Avaliku Teenistuse kodukord talle annab, et hagejal oleks võimalik tema tegevuse vahendusel Avaliku Teenistuse Kohtu poole pöörduda.

Omakäelise allkirja nõue tagab õiguskindluse eesmärki silmas pidades samuti hagiavalduse autentsuse ja välistab ohu, et see ei ole selleks volitatud isiku poolt koostatud. Seega tuleb seda nõuet käsitleda kui olulist vorminõuet, mida tuleb kohaldada rangelt ning mille järgimata jätmine toob kaasa hagi vastuvõetamatuse.

(vt punktid 22–24)

Viited:

Euroopa Kohus: 15. märts 1984, kohtuasi 131/83: Vaupel vs. Euroopa Kohus (punkt 8); 5. detsember 1996, kohtuasi C‑174/96 P: Lopes vs. Euroopa Kohus (punkt 8).

Esimese Astme Kohus: 23. mai 2007, kohtuasi T‑223/06 P: parlament vs. Eistrup (punktid 50 ja 51).

2.      Selleks et kõik menetlusdokumendid oleksid esitatud nõuetekohaselt, tuleb liidu avaliku teenistuse kohtumenetluses vastavalt Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikli 34 ning eelkõige selle lõigetele 1 ja 6 asjaomase poole esindajal anda omakäeline allkiri menetlusdokumendi originaalile, mis esitati faksi teel ja mille peab hiljemalt kümne päeva pärast esitama paberkandjal Avaliku Teenistuse Kohtu kantseleisse kas posti teel või isiklikult. Ehk teisisõnu, selleks et kõikide menetlusdokumentide originaalid oleksid esitatud ette nähtud tähtaja jooksul, ei ole allpool viidatud artikli 34 kohaselt asjaomase poole esindajal lubatud anda kahte erinevat – olgugi, et autentset – omakäelist allkirja, millest üks on Avaliku Teenistuse Kohtu kantseleisse faksi teel saadetud dokumendil ja teine originaalil, mis saadetakse posti teel või antakse sellele kantseleile isiklikult üle.

Neil asjaoludel tuleb märkida, kui selgub, et dokumendi originaal, mis esitati paberkandjal kohtukantseleile kümne päeva jooksul pärast selle dokumendi ärakirja faksi teel esitamist Avaliku Teenistuse Kohtule, ei kanna sama allkirja, mis on faksi teel saadetud dokumendil, siis peab tõdema, et Avaliku Teenistuse Kohtu kantseleisse saabusid kaks eraldiseisvat menetlusdokumenti, millel kummalgi on eri allkiri, ehkki mõlemad allkirjad on andud üks ja see sama isik. Seega kui faksiga saadetud dokumendi edastamine ei vasta Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artiklis 34 kehtestatud õiguskindluse nõudele, siis hagi esitamise tähtaja järgimisel ei võeta faksi teel saadetud dokumendi edastamise kuupäeva arvesse.

Tuleb veel lisada, et hagi esitamise tähtaeg on määratud personalieeskirjade artikli 91 lõikes 3, mille lisandub Euroopa Kohtu põhikirja artikli 45 lõikes 1 ette nähtud tähtaeg seoses suurte vahemaadega. Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord ei saa nendest sätetest kõrvale kalduda. Seetõttu on oluline, et hagiavalduse originaal oleks koostatud hiljemalt nimetatud tähtaja lõpuks. Sellest seisukohast lähtudes on faksi teel saatmine mitte üksnes üks edastamisviis, vaid see võimaldab ka tõendada, et mittetähtaegselt saabunud hagiavalduse originaal oli koostatud eespool nimetatud tähtaegu järgides.

(vt punktid 25–27)

Viide:

Avaliku Teenistuse Kohus: 21. veebruar 2013, kohtuasi F‑113/11: Marcuccio vs. komisjon (punkt 22).