5. aprillil 2006 esitatud hagi - Martin Magone versus Euroopa Ühenduste Komisjon

(Kohtuasi F-36/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Alejandro Martin Magone (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat E. Boigelot)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada atesteerijana tegutsenud ECHO peadirektori 7. juunil 2005 tehtud otsus, mis oli ametnikku kahjustav, kuna see kinnitas ja kiitis lõplikult heaks karjääriarengu aruande ajavahemikuks 1. jaanuar 2004 - 15. september 2004.

tühistada kõnealune vaidlustatud karjääriarengu aruanne.

tühistada ametisse nimetava asutuse 22. detsembri 2005. aasta otsus, mis tehti teatavaks 5. jaanuaril 2006 ja millega jäeti rahuldamata personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 alusel 6. septembril 2005 esitatud kaebus, milles taotleti vaidlustatud otsuse tühistamist.

tuvastada, et hagejat on moraalselt ja ametialaselt ahistatud.

mõista hageja kasuks välja ex aequo et bono põhimõtte kohaselt hinnatud kahjutasu materiaalse ja mittevaralise kahju ning tema karjäärile tekitatud kahju eest 20 000 eurot, mida võidakse menetluse käigus suurendada või vähendada;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Oma hagi toetuseks tugineb hageja personalieeskirjade artikli 12a, artikli 25 teise lõigu ja artikli 43 rikkumisele, artikli 43 kohaldamiseks 3. märtsil 2004 komisjoni poolt vastu võetud üldiste rakendussätete rikkumisele, hüvitiste taseme säilitamist puudutava komisjoni 28. aprilli 2004. aasta otsuse, administratiivjuhiste ja vastavasisuliste suuniste rikkumisele, võimu kuritarvitamisele, õiguse üldpõhimõtete - nt kaitseõiguse, hea halduse, hoolitsemiskohustuse, võrdse kohtlemise põhimõtete - eiramisele ja selle põhimõtte eiramisele, mille kohaselt ametisse nimetav asutus teeb otsuse ainult õiguspäraste põhjenduste alusel, st tuginedes põhjendustele, mis on asjakohased ega sisalda ilmseid hindamis-, fakti- või õiguslikke vigu.

Hageja väidab veel, et kuna ametisse nimetav asutus tegi 2004. aasta vaidlustatud hindamise eespool kirjeldatud tingimustes, siis ei ole ametisse nimetav asutus personalieeskirjade sätteid ja eelmainitud põhimõtteid ilmselgelt korrektselt rakendanud ja tõlgendanud. Tema otsus tugineb nii faktiliste kui õiguslike asjaolude osas seega ebatäpsetel põhjendustel. Järelikult on hageja diskrimineerivas, moraalselt ja ametialaselt ahistavas administratiivses olukorras, mis ei ole vastavuses tema õiguspäraste ootuste ja huvidega.

____________