Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 15 април 2010 г. - de Britto Patricio-Dias/Комисия

(Дело F-4/09)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Назначаване - Преназначаване - Служебен интерес - Съответствие между степен и длъжност - Право на защита - Мотивиране)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Jorge de Britto Patricio-Dias (Брюксел, Белгия) (представител: L. Massaux, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: C. Berardis-Kayser и G. Berscheid)

Предмет

Искане за отмяна на решението за преназначаване на жалбоподателя

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда г-н de Britto Patricio-Dias да заплати всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 69, 21.3.2009 г., стр. 54.