Жалба, подадена на 9 януари 2009 г. - Putterie-de-Beukelaer/Комисия

(Дело F-1/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Françoise Putterie-de-Beukelaer (Брюксел, Белгия) (представител: E. Boigelot, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет на производството

Отмяна на решението жалбоподателката да не бъде допусната до процедурата по атестиране за 2007 година.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на ОН от 30 септември 2008 г., с което се отхвърля жалбата на жалбоподателката срещу решението нейната кандидатура да не бъде допусната до атестирането за 2007 г.;

да се отмени решението на ОН кандидатурата на жалбоподателката да не бъде допусната до атестирането за 2007 г.;

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________