Žaloba podaná 21. februára 2012 – ZZ/Komisia

(vec F-25/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: P. Pradal, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie o neudelení denných dávok žalobcovi

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu (AIPN) Európskej komisie z 21. novembra 2011 vo veci sťažnosti žalobcu proti rozhodnutiu Úradu pre správu a úhradu individuálnych nárokov (PMO), ktorým mu bolo zamietnuté vyplatenie denných dávok v súvislosti s jeho nástupom do služby v Európskej komisii 1. februára 2011,

rozhodnúť, že žalobcovi majú byť vyplatené denné dávky, ako je stanovené v článku 71 služobného poriadku, článku 10 ods. 1 prílohy VII služobného poriadku a v článkoch 25 a 92 PZOZ.