A Bíróság (harmadik tanács) 2013. április 25-i ítélete (a Curtea de Apel Bucureşti [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) - Asociaţia ACCEPT kontra Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

(C-81/12. sz. ügy)

(Szociálpolitika - A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód - 2000/78/EK irányelv - A 2. cikk (2) bekezdésének a) pontja, a 10. cikk (1) bekezdése és a 17. cikk - A szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalma - "A hátrányos megkülönböztetésre utaló tények" fogalma - A bizonyítási teher áthelyezése - Hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók - Egy hivatásos labdarúgóklub vezetőjeként fellépő és a közvélemény által annak tekintett személy - Homoszexuálisként bemutatott labdarúgó felvételének kizárására vonatkozó nyilvános kijelentések)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Curtea de Apel Bucureşti

Az alapeljárás felei

Felperes: Asociaţia ACCEPT

Alperes: Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Curtea de Apel Bucureşti - A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv (HL L 303., 16. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 79. o.) 2. cikke (2) bekezdése a) pontjának, 10. cikke (1) bekezdésének és 17. cikkének értelmezése - Labdarúgó klub személyi állománya kiválasztásának a szexuális irányultságon alapuló hátrányosan megkülönböztető feltételei - Az irányelv alkalmazhatósága a sajtóban tett hátrányosan megkülönböztető nyilatkozatok esetén, tényleges kiválasztási eljárás hiányában - Közvetett vagy közvetlen megkülönböztetés fennállásának vélelmére következtetni engedő tények - Bizonyítási teher - A rendelkezések be nem tartása esetén alkalmazható szankciók rendszere - Hat hónapos elévülési idő elteltét követően szabálysértési szankció alkalmazását tiltó nemzeti szabályozás elfogadhatósága - Hatékony, arányos és elrettentő szankció kiszabásának kötelezettsége

Rendelkező rész

A foglalkoztatás és munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv 2. cikkének (2) bekezdését és 10. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az alapjogvita alapjául szolgálóhoz hasonló tényállás minősülhet "olyan tények[nek], amelyek alapján feltételezhető, hogy [...] hátrányos megkülönböztetés történt" egy hivatásos labdarúgóklub esetében, noha a szóban forgó nyilatkozatok egy olyan személytől származnak, aki annak ellenére, hogy e klub vezetőjeként lép fel, és mind a média, mind a társaság annak tekinti, felvételi kérdésekben jogilag nem feltétlenül rendelkezik döntési, illetve képviseleti jogosultsággal.

A 2000/78 irányelv 10. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy abban az esetben, ha az alapjogvita alapjául szolgálókhoz hasonló tények "olyan tények[nek minősülnek] [...], amelyek alapján feltételezhető, hogy [...] szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetés történt" valamely hivatásos labdarúgóklub játékosainak felvételekor, a 2000/78 irányelv 10. cikkének (1) bekezdésében meghatározott bizonyítási teher nem vezet olyan bizonyítás megköveteléséhez, amelyet lehetetlen teljesíteni a magánélet tiszteletben tartásához való jog sérelme nélkül.

A 2000/78 irányelv 17. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely alapján az ezen irányelv értelmében vett szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetés megállapítása esetén, csak az alapügyben szereplőhöz hasonló figyelmeztetést lehet alkalmazni, amikor egy ilyen megállapításra a tényállás bekövetkezésétől számított hat hónapos elévülési idő leteltét követően kerül sor, ha ugyanezen szabályozás alapján az ilyen hátrányos megkülönböztetést nem szankcionálják olyan anyagi és eljárásjogi feltételek mellett, amelyek biztosítják, hogy a szankció hatékony, arányos és visszatartó erejű legyen. A kérdést előterjesztő bíróság feladata értékelni, hogy ez az eset áll-e fenn az alapügyben szóban forgó szabályozásnál, és adott esetben a nemzeti jogot, amennyire csak lehetséges, az említett irányelv szövegére és céljára tekintettel értelmezni az irányelv által kitűzött cél elérése érdekében.

____________

1 - HL C 126., 2012.4.28.