Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 27 stycznia 2021 r. w sprawie T-817/19, Olimp Laboratories / EUIPO, wniesione w dniu 1 kwietnia 2021 r. przez Olimp Laboratories sp. z o. o.

(Sprawa C-219/21 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Olimp Laboratories sp. z o. o. (przedstawiciel: adwokat M. Kondrat)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Postanowieniem z dnia 24 czerwca 2021 r. Trybunał (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) orzekł, że odwołanie nie zostanie przyjęte do rozpoznania oraz że Olimp Laboratories sp. z o.o. pokrywa własne koszty.

____________