Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Bundesfinanzhof (Γερμανία) στις 29 Ιανουαρίου 2020 – Z κατά Finanzamt G

(Υπόθεση C-46/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Bundesfinanzhof

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείων: Ζ

Αναιρεσίβλητο: Finanzamt G

Προδικαστικά ερωτήματα

Αντιτίθεται το άρθρο 168, στοιχείο α΄, σε συνδυασμό με το άρθρο 167 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας1 , σε εθνική νομολογία κατά την οποία, σε περιπτώσεις στις οποίες υφίσταται δικαίωμα επιλογής ως προς την ένταξη αγαθού στην προσωπική ή την επαγγελματική περιουσία του ενδιαφερομένου στο πλαίσιο σχετικής παροχής, αποκλείεται το δικαίωμα προς έκπτωση του ΦΠΑ εφόσον δεν περιέλθει σε γνώση της φορολογικής αρχής σχετική απόφαση περί εντάξεως μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζει ο νόμος για την υποβολή της εκκαθαριστικής δηλώσεως ΦΠΑ;

Αντιτίθεται το άρθρο 168, στοιχείο α΄, της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, σε εθνική νομολογία κατά την οποία γίνεται δεκτή ή τεκμαίρεται η ένταξη αγαθού στην ιδιωτική περιουσία εφόσον δεν υπάρχουν (επαρκείς) ενδείξεις για την ένταξη του αγαθού στην επιχείρηση;

____________

1 ΕΕ 2006, L 347, σ. 1.