Αναίρεση που άσκησαν στις 12 Φεβρουαρίου 2021 οι Vincent Thunus, Jaime Barragán, Marc D’hooge, Alexandra Felten, Christophe Nègre, Patrick Vanhoudt κατά της αποφάσεως την οποία εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (πρώτο τμήμα) στις 2 Δεκεμβρίου 2020, στην υπόθεση T-247/19, Thunus κ.λπ. κατά ΕΤΕπ

(Υπόθεση C-90/21 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Αναιρεσείοντες: Vincent Thunus, Jaime Barragán, Marc D’hooge, Alexandra Felten, Christophe Nègre, Patrick Vanhoudt (εκπρόσωπος: L. Levi, avocate)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Αιτήματα

Οι αναιρεσείοντες ζητούν από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 2ας Δεκεμβρίου 2020 στην υπόθεση T-247/19·

κατά συνέπεια, να αναγνωρίσει υπέρ των νυν αναιρεσειόντων ότι γίνονται δεκτά τα πρωτοδίκως προβληθέντα αιτήματά τους και, ως εκ τούτου:

να ακυρώσει την απόφαση η οποία περιλαμβάνεται στα εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας των νυν αναιρεσειόντων για τον Φεβρουάριο του 2018 και με την οποία η ετήσια προσαρμογή του βασικού μισθού περιορίστηκε σε ποσοστό 0,7 % για το 2018, και, ως εκ τούτου, να ακυρώσει τις παρεμφερείς αποφάσεις που περιλαμβάνονται στα μεταγενέστερα εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας·

να υποχρεώσει την πρωτοδίκως καθής-εναγομένη    να καταβάλει, σε αποκατάσταση της περιουσιακής ζημίας, (i) το υπόλοιπο του μισθού το οποίο αντιστοιχεί στην εφαρμογή της ετήσιας προσαρμογής για το 2018, δηλαδή αύξηση κατά 1,4 %, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως την 31η Δεκεμβρίου 2018· (ii) το υπόλοιπο του μισθού το οποίο αντιστοιχεί στις συνέπειες της εφαρμογής της ετήσιας προσαρμογής κατά 0,7 % για το 2018 επί του ποσού των μισθών που καταβάλλονται από τον Ιανουάριο του 2018· (iii) τόκους υπερημερίας επί των οφειλόμενων υπολοίπων μισθού μέχρι την ολοσχερή εξόφληση των οφειλόμενων ποσών, του δε επιτοκίου υπερημερίας υπολογιζομένου βάσει του επιτοκίου το οποίο έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις κύριες πράξεις αναχρηματοδοτήσεως και το οποίο ίσχυε κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, προσαυξημένου κατά τρεις μονάδες·

να καταδικάσει την ΕΤΕπ στο σύνολο των δικαστικών εξόδων.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

1)    Προσβολή του δικαιώματος διαβουλεύσεως του σώματος εκπροσώπων του προσωπικού – Παραμόρφωση των στοιχείων του φακέλου της υποθέσεως

2)    Παράβαση της υποχρεώσεως αιτιολογήσεως – Παραμόρφωση των στοιχείων του φακέλου της υποθέσεως – Παράβαση εκ μέρους του δικαιοδοτικού οργάνου της υποχρεώσεως αιτιολογήσεως την οποία υπέχει

3)    Παράβαση του καθήκοντος επιμέλειας και παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας.

____________