Skarga wniesiona w dniu 4 listopada 2008°r. - Bertolete i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-92/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Marli Bertolete (Woluwé-Saint-Lambert, Belgia) i inni (przedstawiciel: L. Vogel, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji ustanawiającej nowy sposób obliczania wynagrodzeń skarżących, która wykonuje wyroki wydane w dniu 5 lipca 2007°r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawach F-24/06, F-25/06 i F-26/06.

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji organu upoważnionego do zawierania umów o pracę wydanej w dniu 18 lipca 2008°r., na podstawie której oddalono zażalenia wniesione przez skarżące na decyzję wydaną w dniu 23 stycznia 2008°r. ustanawiającą nowy sposób obliczania wynagrodzeń skarżących, która wykonuje trzy wyroki wydane przez Sąd do spraw Służby Publicznej oparte na skargach skarżących z dnia 5 lipca 2007°r. oraz na liczne korekty zastosowane do wynagrodzeń, jak również na odcinki wypłaty doręczone skarżącym na podstawie ww. decyzji z dnia 23 stycznia 2008°r. za miesiąc luty, marzec i kwiecień 2008;

o ile zajdzie taka potrzeba, uchylenie decyzji, na które złożono wspomniane wyżej zażalenia;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

____________