Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 28. september 2011 - Allen mod Kommissionen

(Sag F-23/10) 1

(Personalesag - social sikring - alvorlig sygdom - vedtægtens artikel 72 - forlængelse af RCAM's dækning mod risikoen for sygdom - kriterium udledt af manglende dækning i henhold til en anden ordning)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Allen (Armacão de Pera, Portugal) (ved advokaterne L. Levi og A. Blot)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og D. Martin, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Søgsmål med påstand om annullation af afvisningen af at anerkende, at sagsøgerens sygdom er af alvorlig karakter

Konklusion

Afgørelserne af henholdsvis 30. juni 2009, 17. juli 2009 og 7. januar 2010, hvorved Europa-Kommissionen afviste at anerkende, at Finola Allen led af en alvorlig sygdom, og meddelte afslag på at forlænge hendes dækning mod risikoen for sygdom, annulleres.

I øvrigt frifindes Kommissionen.

Kommissionen betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 161 af 19.6.2010, s. 58.