Wyrok Sądu z dnia 26 kwietnia 2018 r. – Messi Cuccittini / EUIPO – J-M.-E.V. e hijos (MESSI)

(Sprawa T-554/14)1

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego MESSI – Wcześniejsze słowne unijne znaki towarowe MASSI – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 2017/1001]

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Lionel Andrés Messi Cuccittini (Barcelona, Hiszpania) (przedstawiciele: początkowo adwokaci J.L. Rivas Zurdo i M. Toro Gordillo, następnie adwokaci J.B. Devaureix i J.Y. Teindas Maillard)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: początkowo O. Mondéjar Ortuño, następnie S. Palmero Cabezas, pełnomocnicy)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą EUIPO była również, interwenient przed Sądem: J-M.-E.V. e hijos, SRL (Granollers, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci J. Güell Serra i M. Ceballos Rodríguez)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 23 kwietnia 2014 r. (sprawa R 1553/2013-1), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między J-M.-E.V. e hijos a L.A. Messim Cuccittinim.

Sentencja

Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 23 kwietnia 2014 r. (sprawa R 1553/2013-1).

EUIPO pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Lionela Andrésa Messiego Cuccittiniego.

J-M.-E.V. e hijos, SRL pokrywa własne koszty.

____________

1     Dz.U. C 339 z 29.9.2014.