Žaloba podaná 17. júla 2006 - Lofaro/Komisia

(Vec F-75/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Alessandro Lofaro (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: J.-L. Laffineur, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie z 28. septembra 20005 o prepustení žalobcu na konci skúšobnej doby, ako aj hodnotenie v súvislosti s uplynutím skúšobnej doby, na ktorom je toto rozhodnutie založené,

v potrebnom rozsahu zrušiť rozhodnutie Orgánu povereného uzatvárať pracovné zmluvy (OPUPZ) z 31. marca 2005 o zamietnutí sťažnosti žalobcu,

zaviazať žalovanú zaplatiť žalobcovi, ako náhradu utrpenej ujmy, náhradu škody stanovenú ex aequo et bono vo výške 85 473 eur za majetkovú ujmu a vo výške 50 000 eur za morálnu ujmu s výhradou zvýšenia alebo zníženia v priebehu konania,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca, bývalý dočasný zamestnanec Komisie, bol prijatý do služobného pomeru od 16. septembra 2004 do 15. septembra 2009 na základe zmluvy, ktorá stanovila skúšobnú lehotu v dĺžke šesť mesiacov v súlade s článkom 14 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov (PZOZ). Žalovaná uvedenú zmluvu ukončila potom, ako bolo prvé hodnotenie negatívne, skúšobná doba predĺžená o šesť mesiacov a druhé hodnotenie takisto negatívne.

Žalobca v žalobe uvádza, že sa žalovaná dopustila zjavne nesprávneho posúdenia, keďže, na jednej strane, vychádzala z nepresného skutkového stavu alebo nesprávne vykladala skutkový stav, a na druhej strane, vytkla žalobcovi problémy, za ktoré mu nemožno pripísať zodpovednosť.

Žalovaná navyše podľa žalobcu tiež porušila všeobecné zásady zaručujúce právo na dôstojnosť a obranu a vyjadrila prílišnú kritiku.

Na záver žalobca tvrdí, že žalovaná tým, že nepredložila hodnotenie najneskôr jeden mesiac pred koncom skúšobnej lehoty, porušila článok 14 PZOZ.

____________