Προσφυγή της 8ης Απριλίου 2020 – Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Βασιλείου της Δανίας

(Υπόθεση C-159/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η δανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: Μ. Κωνσταντινίδης, I. Naglis και U. Nielsen)

Καθού: Βασίλειο της Δανίας

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να κρίνει ότι η Δανία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) 1151/2012 για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων 1 , καθόσον δεν απέτρεψε ή δεν σταμάτησε τη χρήση, από Δανούς παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων, της ονομασίας «φέτα» για τυρί το οποίο δεν πληροί τις προδιαγραφές του προϊόντος κατά τον κανονισμό (ΕΚ) 1829/2002 της Επιτροπής 2 ˙

να κρίνει ότι η Δανία, επιτρέποντας σε Δανούς παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων να παράγουν και να πωλούν απομιμήσεις φέτας, παραβαίνει το άρθρο 4, παράγραφος 3, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), σε συνδυασμό με το άρθρο 1, παράγραφος 1, και το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 1151/2012˙

να καταδικάσει το Βασίλειο της Δανίας στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι και κύρια επιχειρήματα

Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι οι δανικές αρχές παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που υπέχουν από τον κανονισμό για τα συστήματα ποιότητας, καθόσον επιτρέπουν σε δανικές επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν παρανόμως την ονομασία «φέτα» για τυρί που παράγεται στη Δανία.

Ειδικότερα, επισημαίνει ότι η ονομασία «φέτα» χρησιμοποιείται στη Δανία κατά παράβαση του κανονισμού για τα συστήματα ποιότητας και ότι, ως εκ τούτου, το εν λόγω κράτος μέλος οφείλει να προβεί στις κατάλληλες διοικητικές και δικαστικές ενέργειες για να αποτρέψει ή να σταματήσει την πρακτική αυτή. Δεδομένου ότι η Δανία αρνείται να συμμορφωθεί με την προαναφερθείσα νομοθεσία, παραβαίνει, κατά την Επιτροπή, τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 13, παράγραφος 3, του κανονισμού για τα συστήματα ποιότητας και, επομένως, παραβιάζει το δίκαιο της Ένωσης.

Η Δανία, επιτρέποντας σε Δανούς παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων να παράγουν και να πωλούν απομιμήσεις «φέτας», παραβαίνει επίσης το άρθρο 4, παράγραφος 3, ΣΕΕ, σε συνδυασμό με το άρθρο 1, παράγραφος 1, και το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 1151/2012, καθόσον θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη των σκοπών της Ένωσης οι οποίοι συνίστανται στο να εξασφαλίζεται ισότιμος ανταγωνισμός για τους γεωργούς και τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων και τροφίμων τα οποία διαθέτουν χαρακτηριστικά και στοιχεία που προσδίδουν αξία, να βοηθούνται οι παραγωγοί προϊόντων συνδεόμενων με μια γεωγραφική περιοχή με την εξασφάλιση δίκαιων αποδόσεων ανάλογων με την ποιότητα των προϊόντων τους και να εξασφαλίζεται η προστασία των ονομασιών ως δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας στην επικράτεια της Ένωσης.

Η Επιτροπή φρονεί επίσης ότι η Δανία, παραλείποντας να αποτρέψει ή να σταματήσει την προσβολή των δικαιωμάτων επί της καταχωρισμένης προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) «φέτα», η οποία επέρχεται όταν Δανοί παραγωγοί γάλακτος εξάγουν απομιμήσεις τυριών από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τρίτες χώρες, υπονομεύει τη θέση της Ένωσης στις διεθνείς διαπραγματεύσεις που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της προστασίας των συστημάτων ποιότητας της Ένωσης και παραβιάζει την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, ΣΕΕ.

____________

1     Κανονισμός (ΕΕ) 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (ΕΕ 2012, L 343, σ. 1).

2     Κανονισμός (ΕΚ) 1829/2002 της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2002, για την τροποποίηση του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/96 της Επιτροπής όσον αφορά την ονομασία «φέτα» (ΕΕ 2002, L 277, σ. 10).