Presuda Suda (osmo vijeće) od 27. listopada 2022. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Rajonen sad - Nesebar - Bugarska) – „S. V.” OOD/E. C. D.

(predmet C-485/21)1

„Zahtjev za prethodnu odluku – Zaštita potrošača – Direktiva 93/13/EEZ – Nepoštene odredbe u potrošačkim ugovorima – Članak 2. točka (b) – Pojam ,potrošač’ – Članak 2. točka (c) – Pojam ,prodavatelj (robe) ili pružatelj (usluge)’ – Fizička osoba koja je vlasnik stana koji se nalazi u zgradi koja je u sustavu etažnog vlasništva – Različite vrste pravnih odnosa koji se odnose na upravljanje i održavanje te zgrade – Različito postupanje kad je riječ o svojstvu potrošača koje zakonodavstvo države članice provodi među suvlasnicima koji su sklopili pojedinačan ugovor za upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova takve zgrade i onima koji nisu sklopili takav ugovor”

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Rajonen sad - Nesebar

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: „S. V.” OOD

Tuženik: E. C. D.

Izreka

Članak 1. stavak 1. i članak 2. točke (b) i (c) Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim [odredbama] u potrošačkim ugovorima

treba tumačiti na način da:

fizičku osobu koja je vlasnik stana koji se nalazi u zgradi u sustavu etažnog vlasništva treba smatrati „potrošačem” u smislu te direktive kada ona sklapa ugovor s upraviteljem u svrhu upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova te zgrade, pod uvjetom da se ona ne koristi tim stanom isključivo u svrhu obavljanja svoje poslovne djelatnosti. Okolnost da dio usluga koje pruža taj upravitelj u okviru tog ugovora proizlazi iz nužnosti poštovanja posebnih zahtjeva u području sigurnosti i prostornog planiranja, predviđenih nacionalnim zakonodavstvom, nije takve prirode da navedeni ugovor izdvaja iz područja primjene navedene direktive;

pod pretpostavkom da se ugovor o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova zgrade u sustavu etažnog vlasništva sklapa između upravitelja i glavne skupštine suvlasnika ili zajednice suvlasnika te zgrade, fizičku osobu koja je vlasnik stana u toj zgradi može se smatrati „potrošačem” u smislu Direktive 93/13 pod uvjetom da se tu osobu može kvalificirati kao „ugovornu stranu” tog ugovora te da se ona ne koristi tim stanom isključivo u svrhu obavljanja svoje poslovne djelatnosti.

____________

1 SL C 412, 11. 10. 2021.