EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(teine koda)

28. jaanuar 2013

Kohtuasi F‑100/12

Luigi Marcuccio

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Kodukorra artikli 34 lõige 1 – Faksi teel õigeaegselt esitatud hagiavaldus, mis on allkirjastatud advokaadi allkirjatempliga või on allkirja muul viisil reprodutseeritud – Hilinenult esitatud hagi – Ilmselge vastuvõetamatu

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega L. Marcuccio palub eelkõige tühistada Euroopa Komisjoni vaikimisi tehtud otsuse, millega jäeti rahuldamata tema 30. juuni 2011. aasta kahju hüvitamise nõue. Hagiavalduse saatmisele kirja teel eelnes 21. septembril 2012 sellise dokumendi saamine faksi teel, millele viidati kui selle hagiavalduse koopiale.

Otsus: Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Jätta hageja kohtukulud tema enda kanda.

Kokkuvõte

Kohtumenetlus – Hagimenetluse algatusdokument – Vorminõuded – Advokaadi omakäeline allkiri – Rangelt kohaldatav oluline vorminõue – Faksi teel esitatud hagiavaldus – Advokaadi allkiri, mis on pandud allkirjatempliga või muul viisil reprodutseeritud – Faksi kättesaamise kuupäev, mida ei saa arvesse võtta hagi esitamise tähtaja järgimise hindamisel – Nõuetekohaselt allkirjastatud hagiavalduse esitamine pärast tähtaja möödumist – Hagi ilmselge vastuvõetamatus

(Euroopa Kohtu põhikiri, artikkel 21; Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 34 lõige 1; personalieeskirjad, artikli 91 lõige 3)

Sellise nõude ülesanne, et hagiavalduse saab allkirjastada üksnes Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikli 34 lõike 1 esimese lõigu tähenduses poole esindaja, on tagada õiguskindluse eesmärki silmas pidades hagiavalduse autentsus ja välistada oht, et see tegelikult ei olegi selleks volitatud isiku koostatud. Seega tuleb seda nõuet käsitleda kui sisulist vorminõuet, mida tuleb kohaldada rangelt ning mille järgimata jätmine toob kaasa hagi vastuvõetamatuse. Mis puudutab sellega seoses hagiavaldusele hageja volitatud advokaadi allkirjatempli panemist, siis see kaudne ja mehaaniline „allkirjastamise” viis ei võimalda iseenesest tuvastada, et see oli just advokaat ise, kes kõnealuse menetlusdokumendi allkirjastas.

Seega faksi teel saabunud hagiavaldusel, millel on advokaadi allkirjatempel või tema allkirja on muul viisil reprodutseeritud, ei ole hageja advokaadi originaalallkirja, mis on vastuolus Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikli 34 lõike 1 esimese lõiguga, ja hagiavaldus tuleb seetõttu tunnistada vastuvõetamatuks.

Sellest tuleneb, et faksi teel saadetud dokumendi kättesaamise kuupäeva ei saa võtta arvesse, et hinnata, kas personalieeskirjade artikli 91 lõikes 3 ette nähtud hagi esitamise tähtajast oli kinni peetud, ning ainus hagiavaldus, mida sellega seoses võis arvesse võtta, oli see, mis saabus Avaliku Teenistuse Kohtu kantseleisse ning millel oli hageja advokaadi omakäeline allkiri.

Kui see hagiavaldus saabub kohtukantseleisse pärast hagi esitamise tähtaja möödumist, siis tuleb seda lugeda hilinenult esitatuks, mis toob kaasa hagi vastuvõetamatuse.

(vt punktid 19, 20, 25 ja 26)

Viide:

Esimese Astme Kohus: 23. mai 2007, kohtuasi T-223/06 P: parlament vs. Eistrup (punktid 51 ja 52).