Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice (England och Wales) den 16 november 2020 – SS mot MCP

(Mål C-603/20)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court of Justice (England and Wales), Family Division

Parter i det nationella målet

Klagande: SS

Motpart: MCP

Tolkningsfråga

Ska artikel 10 i Bryssel IIa-förordningen1 tolkas så, att en medlemsstat, utan tidsbegränsning, behåller sin behörighet när ett barn olovligen har förts bort till (eller kvarhållits i) en icke-medlemsstat där barnet, efter detta bortförande (eller kvarhållande), till slut får sin hemvist?

____________

1 Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (EUT L 338, 2003, s. 1).