Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 10. novembri 2012. aasta otsus – Merhzaoui versus nõukogu

(kohtuasi F-18/09)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Edutamine – Palgaastme määramine – Ametnikuna ametisse nimetatud kohalikud töötajad – Personalieeskirjade XIII lisa artikkel 10 – Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste lisa artikkel 3 – 2008. aasta edutamine – AST karjääriredeli ametnike teenete võrdlev hindamine – 2005/2006. aasta hindamisaruandel põhinev menetlus – Vastutuse määra kriteerium)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Mohamed Merhzaoui (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Bauer ja G. Kimberley)

Ese

Esiteks nõue tühistada otsus määrata hageja karjääriredelile AST 1–7. Teiseks nõue tühistada otsus 2008. aasta edutamise raames hageja edutamata jätmise kohta palgaastmele AST 2 ja ühtlasi tühistada ka otsused selle palgaastme vähemvääriliste ametnike edutamise kohta.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta M. Merhzaoui kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud.

____________

1     ELT C 113, 16.5.2009, lk 46.