2021 m. balandžio 28 d. Budapest Környéki Törvényszék (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje WD / Agrárminiszter

(Byla C-273/21)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Budapest Környéki Törvényszék

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: WD

Atsakovė: Agrárminiszter

Prejudicinis klausimas

Vieninteliu klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas prašo paaiškinti, ar Reglamento (ES) Nr. 1307/20131 32 straipsnio 2 dalies a ir b punktai turi būti aiškinami taip, kad teritorija, įtraukta į kadastro registrą kaip „ūkiui nepriklausantis oro uostas“ ir kuriame nėra jokios su oro uostu susijusios veiklos, turėtų būti laikoma daugiausia naudojama žemės ūkio veiklai, jei joje vykdoma žemės ūkio paskirties gyvūnų priežiūros veikla.

____________

1 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL L 347, 2013, p. 608).