17. märtsil 2006 esitatud hagi - De la Cruz ja teised versus Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur

(Kohtuasi F-32/06)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: María del Carmen De la Cruz (Galdako, Hispaania) ja teised (esindajad: advokaadid G. Vandersanden ja L. Levi)

Kostjad: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur

Hagejate nõuded

tühistada palgaastme määramine 28. aprilli 2005. aasta töölepingus, mis pidi jõustuma 1. mail 2005 ning millega määrati hagejad funktsioonirühma II, koos hagejate kõigi õiguste ennistamisega, mis tulenevad seaduslikust ja korrektsest töölevõtmisest, s.t funktsioonirühmast III, alates 1. maist 2005.

mõista hagejate kasuks välja i) hüvitis seadusliku ja korrektse maksetasu vormis, mille hulka kuuluvad kõik tuletatud rahalised õigused (sh pension). Igakuine põhipalga erinevus funktsioonirühma II ja III vahel on M. C. De la Cruzi, Estrataetxe, Gradose ja Morali puhul hinnanguliselt 536,89 eurot ja Sáncheze puhul 474,57 eurot; ii) viivis (intérêts de retard) ülalnimetatud kahju pealt alates 1. maist 2005 kuni selle täieliku tasumiseni; iii) hüvitis nende karjääri kahjustamise eest; iv) igale hagejale 1 euro moraalse kahju hüvitamiseks.

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagejad võeti tööle lepinguliste töötajatena vastavalt muude teenistujate teenistustingimuste artiklile 3a ning nad määrati funktsioonirühma II. Hagiavalduses väidavad hagejad, et kuna nad teostavad teatud ülesandeid selge vastutusega ja sõltumatult, oleks pidanud nad määrama funktsioonirühma III.

Oma esimeses väites leiavad hagejad, et rikutud on peamiselt teenistustingimuste artiklit 80, teenistustingimuste lisa artiklit 2, komisjoni lepinguliste töötajate värbamise ja rakendamise menetluse üldist rakendussätet, hea halduse põhimõtet ning tehtud on ilmne hindamisviga.

Teises väites väidavad hagejad, et nende funktsioonirühma määramisel ei võetud arvesse nende kohustusi ja vastutust ning teistes ametites ja institutsioonides töötavate kolleegide olukorda. Seetõttu leiavad nad, et rikutud on võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtteid, samuti ametikohtade ja palgaastmete võrdsuse põhimõtet.

Kolmandaks väidavad hagejad, et ametijuhendi projekti ja ameti lepinguliste töötajate palgaastme määramise juhiste eelnõu koostamisel ei ole personalikomiteega nõuetekohaselt konsulteeritud.

Viimasena väidavad hagejad, et rikutud on personalieeskirjade artiklis 24 sätestatud kohustust võtta arvesse ametnike huve.

____________