2018 m. vasario 22 d. pareikštas ieškinys byloje Grange Backup Power / Komisija

(Byla T-110/18)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Grange Backup Power Ltd (Dublinas, Airija), atstovaujama advokatų M. Segura Catalán ir M. Clayton

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2017 m. lapkričio 24 d. Komisijos sprendimą C(2017) 7789 final dėl Airijos pajėgumų mechanizmo (SA.44464 (2017/N)), kurį įvedė Airija,

panaikinti 2017 m. lapkričio 24 d. Komisijos sprendimą C(2017) 7794 final dėl Šiaurės Airijos pajėgumų mechanizmo (SA.44465 (2017/N)), kurį įvedė Jungtinė Karalystė, ir

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi vienu pagrindu, grindžiamu tuo, kad Komisija nepradėjo oficialios tyrimo procedūros pagal SESV 108 straipsnio 2 dalį ir procedūros reglamento1 4 straipsnio 4 dalį, nepaisant kilusių abejonių dėl visos salos pajėgumų atlyginimo mechanizmo (PAM) suderinamumo su valstybės pagalbos ir vidaus rinkos taisyklėmis, taip atimant iš ieškovės jos procesines teises. Šį ieškinio pagrindą sudaro keturios dalys:

pirmoje dalyje daroma nurodoma, kad yra didelių sunkumų, kuriuos patvirtina procedūros trukmė ir aplinkybės;

antroje dalyje teigiama, kad Komisijai turėjo kilti abejonių dėl pajėgumų atlyginimo mechanizmo finansavimo mechanizmo suderinamumo su SESV;

trečioje dalyje teigiama, kad Komisijai turėjo kilti abejonių dėl PAM suderinamumo su vidaus rinka, visų pirma su 2014–2020 m. Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai ir energetikai gairėmis2 ;

ketvirtoje ieškinio pagrindo dalyje ieškovė tvirtina, kad Komisijai turėjo kilti abejonių, atliekant pajėgumų atlyginimo mechanizmo vertinimą, dėl Jungtinės Karalystės pranešimo dėl išstojimo iš Europos Sąjungos pasekmių.

____________

1 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/1589, nustatantis išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles (OL L 248, 2015, p. 9).

2 Komisijos komunikatas „2014–2020 m. Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai ir energetikai gairės“ (OL C 200, 2014, p. 1).