Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 14.4.2021 – Achema ja Lifosa vastaan komissio

(asia T-300/19)

(Valtiontuet – Uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön markkinat – Toimintatuki – Päätös, jolla tukiohjelma todetaan sisämarkkinoille soveltuvaksi alustavan tutkintavaiheen päätteeksi – SEUT 107 artiklan 3 kohdan c alakohta – Menettelyllisten oikeuksien loukkaaminen – Vuoden 2008 suuntaviivat valtiontuesta ympäristönsuojelulle – Vuoden 2014 suuntaviivat valtiontuesta ympäristönsuojelulle ja energia-alalle vuosina 2014–2020 – SEUT 30 artikla – SEUT 110 artikla – Yhtäpitävien seikkojen kokonaisuus)

1.      Kumoamiskanne – Luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt – Suoraan ja erikseen luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä koskevat toimet – Komission päätös, jossa valtiontuki todetaan muodollista tutkintamenettelyä aloittamatta sisämarkkinoille soveltuvaksi – SEUT 108 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen niiden, joita asia koskee, nostama kanne – Tutkittavaksi ottaminen – Edellytykset

(SEUT 108 artiklan 2 ja 3 kohta ja SEUT 263 artiklan neljäs kohta; neuvoston asetuksen 2015/1589 1 artiklan h alakohta)

(ks. 37–39 kohta)

2.      Kumoamiskanne – Luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt – Suoraan ja erikseen luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä koskevat toimet – Komission päätös, jossa valtiontuki todetaan muodollista tutkintamenettelyä aloittamatta sisämarkkinoille soveltuvaksi – SEUT 108 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen niiden, joita asia koskee, nostama kanne – Kanteen kohteen yksilöinti – Kanne niiden, joita asia koskee, menettelyllisten oikeuksien suojaamiseksi – Perusteet, joihin voidaan vedota

(SEUT 108 artiklan 3 kohta ja SEUT 267 artiklan neljäs kohta; neuvoston asetuksen 2015/1589 1 artiklan h alakohta)

(ks. 42 ja 203–205 kohta)

3.      Valtiontuki – Komission suorittama tutkinta – Alustava vaihe ja kontradiktorinen vaihe – Tuen soveltuvuus sisämarkkinoille – Arviointivaikeudet – Komission velvollisuus aloittaa kontradiktorinen menettely – Vakavat vaikeudet – Käsite – Objektiivinen luonne

(SEUT 108 artikla; neuvoston asetuksen 2015/1589 4 artikla)

(ks. 43 ja 45 kohta)

4.      Valtiontuki – Komission suorittama tutkinta – Alustava vaihe ja kontradiktorinen vaihe – Komission velvollisuus aloittaa kontradiktorinen menettely vakavien vaikeuksien vallitessa – Vakavien vaikeuksien käsite – Objektiivinen luonne – Tuomioistuinvalvonta – Ulottuvuus

(SEUT 108 artikla; neuvoston asetuksen 2015/1589 4 artikla)

(ks. 44 kohta)

5.      Valtiontuki – Komission suorittama tutkinta – Alustava vaihe ja kontradiktorinen vaihe – Tuen soveltuvuus sisämarkkinoille – Arviointivaikeudet – Komission velvollisuus aloittaa kontradiktorinen menettely – Vakavat vaikeudet – Käsite – Objektiivinen luonne – Todistustaakka – Seikat, jotka voivat osoittaa tällaisten vaikeuksien olemassaolon – Sellaisten yhtäpitävien seikkojen kokonaisuus, jotka koskevat alustavan tutkintamenettelyn kestoa, riidanalaisen päätöksen antamiseen liittyviä olosuhteita ja riidanalaisen päätöksen sisältöä

(SEUT 108 artikla; neuvoston asetuksen 2015/1589 4 artikla)

(ks. 46, 47, 54–86, 92–112, 115–135, 138–148, 151–178 ja 209–239 kohta)

6.      Valtiontuki – Komission suorittama tutkinta – Alustava vaihe ja kontradiktorinen vaihe – Tuen soveltuvuus sisämarkkinoille – Arviointivaikeudet – Komission velvollisuus aloittaa kontradiktorinen menettely – Seikat, jotka voivat osoittaa tällaiset vaikeudet – Alustavan tutkinnan tavanomaisen keston ylittävän ajan kuluminen yksinään ei ole riittävää

(SEUT 108 artikla; neuvoston asetuksen 2015/1589 4 artikla)

(ks. 86 ja 87 kohta)

7.      Valtiontuki – Komission suorittama tutkinta – Alustava vaihe ja kontradiktorinen vaihe – Arviointivaikeudet – Komission velvollisuus aloittaa kontradiktorinen menettely – Vakavat vaikeudet – Lisätietopyyntö, josta ei sellaisenaan ilmene vakavien vaikeuksien olemassaolo

(SEUT 108 artikla; neuvoston asetuksen 2015/1589 4 artikla)

(ks. 109 kohta)

Aihe

SEUT 263 artiklaan perustuva vaatimus kumota komission 8.1.2019 antama päätös C(2018) 9209 final valtiontuesta SA.45765 (2018/NN), joka koskee Liettuan tasavallan uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön tuottajien hyväksi soveltamaa tukiohjelmaa (EUVL 2019, C 61, s. 1)

Ratkaisu

1)

Komission 8.1.2019 antama päätös C(2018) 9209 final valtiontuesta SA.45765 (2018/NN), joka koskee Liettuan tasavallan uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön tuottajien hyväksi soveltamaa tukiohjelmaa, kumotaan.

2)

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Achema AB:n ja Lifosa AB:n oikeudenkäyntikulut.

3)

Liettuan tasavalta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.