Žalba koju je 21. rujna 2018. podnijelo Vijeće Europske unije protiv presude Općeg suda (četvrto prošireno vijeće) od 13. srpnja 2018. u predmetu T-680/13: Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC i dr. protiv Vijeća Europske unije i dr.

(predmet C-597/18 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Vijeće Europske unije (zastupnici: A. de Gregorio Merino, E. Chatziioakeimidou, I. Gurov, agenti)

Druge stranke u postupku: Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC i dr., Europska komisija, Europska središnja banka, Euroskupina, koju zastupa Vijeće Europske unije, Europska unija, koju zastupa Europska komisija

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine dijelove pobijanih presuda u kojima Opći sud odbija prigovor nedopuštenosti koji je istaknulo Vijeće u vezi s Euroskupinom;

i naloži drugim strankama u postupku snošenje troškova žalbe.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalbom Vijeća traži se ukidanje dijelova pobijane presude u kojima Opći sud odbija prigovor nedopuštenosti koji je istaknulo Vijeće u vezi s Euroskupinom i temelji se na sljedećim razlozima:

Opći je sud počinio pogrešku koja se tiče prava kada je presudio da je Eurospkupina „tijelo Unije koje je formalno uspostavljeno Ugovorima”;

Opći je sud počinio pogrešku koja se tiče prava kada je odbio prigovor nedopuštenosti Vijeća, a da nije naveo nikakve „ovlasti” koje su Euroskupini dodijeljene Ugovorima;

Opći je sud počinio pogrešku koja se tiče prava kada je presudio da bi prihvaćanje prigovora nedopuštenosti, koji je istaknulo Vijeće, dovelo do „osnivanja, unutar pravnog poretka same Europske unije, subjekata na temelju čijih akata i postupanja ne bi mogla nastati odgovornost Europske unije”.

____________