Skarga wniesiona w dniu 9 kwietnia 2011 r. - Honnefelder przeciwko Komisji

(Sprawa F-42/11)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Stephanie Honnefelder (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: C. Bode, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o niewpisaniu skarżącej na listę rezerwową konkursu EPSO/AD/26/05.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji pozwanej z dnia 11 lutego 2011 r.;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania;

ewentualnie wydanie wyroku zaocznego.

____________