Αναίρεση που άσκησε στις 28 Μαρτίου 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έβδομο πενταμελές τμήμα) στις 19 Ιανουαρίου 2022 στην υπόθεση T-610/19, Deutsche Telekom AG κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(Υπόθεση C-221/22 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: D. Calleja Crespo, B. Martenczuk, N. Khan, P. Rossi, L. Wildpanner, δικηγόροι)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Deutsche Telekom AG

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 19ης Ιανουαρίου 2022 στην υπόθεση T-610/19, κατά το μέρος που έγινε δεκτή η προσφυγή της Deutschen Telekom AG,

να αποφανθεί επί των ζητημάτων της διαφοράς που παραμένουν εκκρεμή, ή

επικουρικώς, να αναπέμψει την υπόθεσή ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου προκειμένου αυτό να αποφανθεί εκ νέου, στον βαθμό που η διαφορά δεν έχει ακόμη επιλυθεί, και

να καταδικάσει την Deutschen Telekom AG στο σύνολο των δικαστικών εξόδων, τόσο της παρούσας διαδικασίας όσο και της διαδικασίας ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Η υπό κρίση αίτηση αναιρέσεως, η οποία, κατά την άποψη της Επιτροπής, έχει θεμελιώδη σημασία για την ερμηνεία και την εφαρμογή του άρθρου 266 ΣΛΕΕ, αφορά κατ’ ουσίαν την υποχρέωση της Επιτροπής να καταβάλει τόκους επί του επιστρεπτέου ποσού ενός καταβληθέντος προστίμου που είχε επιβληθεί δυνάμει των κανόνων του δικαίου του ανταγωνισμού. Συγκεκριμένα, κατόπιν σχετικής αποφάσεως της Επιτροπής, η Deutsche Telekom AG προέβη στην προσωρινή καταβολή του προστίμου που της επιβλήθηκε κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 102 ΣΛΕΕ για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, πλην όμως το Γενικό Δικαστήριο μείωσε εν συνεχεία το πρόστιμο 1 . Η Επιτροπή βάλλει κατά της κρίσης του Γενικού Δικαστηρίου το οποίο της επέβαλε, με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, την υποχρέωση να καταβάλει εν είδει κύρωσης, κατά την έννοια της αποφάσεως της 20ής Ιανουαρίου 2021, Επιτροπή κατά Printeos 2 , τόκους υπερημερίας επί του επιστρεπτέου ποσού του προσωρινώς καταβληθέντος προστίμου.

Με τον πρώτο λόγο αναιρέσεως η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο κρίνοντας ότι, όταν ο δικαστής της Ένωσης μειώνει πρόστιμο που έχει επιβληθεί κατ’ εφαρμογήν του δικαίου του ανταγωνισμού, το άρθρο 266 ΣΛΕΕ επιβάλλει στην Επιτροπή, ως κύρωση, μια απόλυτη και ανεπιφύλακτη υποχρέωση καταβολής τόκων υπερημερίας, η οποία ανατρέχει στην ημερομηνία της αρχικής καταβολής του προστίμου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή υποστηρίζει ειδικότερα τα εξής.

Το Γενικό Δικαστήριο κακώς αποφάνθηκε ότι η Επιτροπή παρέβη το άρθρο 266 ΣΛΕΕ μη καταβάλλοντας στην Deutschen Telekom AG τόκους υπερημερίας μέχρι του ύψους που είχε ζητήσει η τελευταία (πρώτο σκέλος του πρώτου λόγου αναιρέσεως).

Η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση προσκρούει στη νομολογία του Δικαστηρίου ως είχε πριν από την έκδοση της αποφάσεως Επιτροπή κατά Printeos (δεύτερο σκέλος του δεύτερου λόγου αναιρέσεως).

Επιπλέον, το ζήτημα των τόκων που πρέπει να καταβάλλονται προς εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων διέπεται από διατάξεις του παράγωγου δικαίου, οι οποίες θα έπρεπε είτε να εφαρμοστούν είτε να κηρυχθούν ανίσχυρες από το Γενικό Δικαστήριο (τρίτο σκέλος του πρώτου λόγου αναιρέσεως).

Οι προϋποθέσεις του άρθρου 340 ΣΛΕΕ για την άσκηση αγωγής αποζημιώσεως δεν πληρούνται, όπερ σημαίνει ότι το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο επιδικάζοντας τόκους υπερημερίας ως αποζημίωση (τέταρτο σκέλος του πρώτου λόγου αναιρέσεως).

Το αναδρομικό αποτέλεσμα των δικαστικών αποφάσεων δεν συνεπάγεται ότι οφείλονται τόκοι υπερημερίας από την ημερομηνία κατά την οποία η ενδιαφερόμενη επιχείρηση προέβη στην προσωρινή καταβολή του προστίμου (πέμπτο σκέλος του πρώτου λόγου αναιρέσεως).

Η καταβολή τόκων υπερημερίας, όπως επιτάσσει η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, υπονομεύει τον αποτρεπτικό χαρακτήρα των προστίμων (έκτο σκέλος του πρώτου λόγου αναιρέσεως).

Με τον δεύτερο λόγο αναιρέσεως, ο οποίος προβάλλεται για την περίπτωση που το Γενικό Δικαστήριο απορρίψει τον πρώτο λόγο, η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο κρίνοντας ότι, κατ’ αναλογία προς το άρθρο 83, παράγραφος 2, στοιχείο β΄, του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 1268/2012 1 , οι τόκοι που οφείλονταν από την Επιτροπή έπρεπε να υπολογιστούν με βάση το επιτόκιο το οποίο εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στις κύριες πράξεις αναχρηματοδότησης, προσαυξημένο κατά τρεισήμισι ποσοστιαίες μονάδες.

____________

1 Απόφαση της 13ης Δεκεμβρίου 2018, Deutsche Telekom κατά Επιτροπής (T-827/14, EU:T:2018:930).

1 Απόφαση της 20ής Ιανουαρίου 2021, Επιτροπή κατά Printeos (C-301/19 P, EU:C:2021:39).

1 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 1268/2012 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (ΕΕ 2012, L 362, σ. 1).