Προσφυγή της 3ης Σεπτεμβρίου 2012 – ΖΖ κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-91/12)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: ΖΖ (εκπρόσωποι: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal και S. Orlandi, δικηγόροι)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση της αποφάσεως περί υπολογισμού των κτηθέντων πριν από την είσοδο στην υπηρεσία συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων βάσει των γενικών εκτελεστικών διατάξεων του άρθρου 11§2 του παραρτήματος VIII του ΚΥΚ της 3ης Μαρτίου 2011.

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση περί υπολογισμού των κτηθέντων πριν από την είσοδο του προσφεύγοντος στην υπηρεσία συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων στο συνταξιοδοτικό σύστημα των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει των γενικών εκτελεστικών διατάξεων του άρθρου 11§2 του παραρτήματος VIII του ΚΥΚ της 3ης Μαρτίου 2011·

να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.