CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta)

2008. gada 3. aprīlī

Lieta F‑68/06

Reint J. Bakema

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Līgumdarbinieki – Klasificēšana pakāpē – IV funkciju grupa – Diploms – Profesionālā pieredze

Priekšmets: Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru Komisijas līgumdarbinieks R. Dž. Beikema [R. J. Bakema] lūdz, pirmkārt, atcelt institūcijas, kas ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, lēmumu, ar kuru noraidīta viņa sūdzība par lēmumu, ar kuru minētā institūcija viņu bija kvalificējusi IV funkciju grupas 14. pakāpes 1. līmenī saskaņā ar līgumdarbinieka līgumu, kas tika parakstīts 2005. gada 25. oktobrī un stājās spēkā tā paša gada 1. novembrī, kā arī uzdot Komisijai viņu klasificēt IV funkciju grupas 16. pakāpē un, otrkārt, piespriest izmaksāt atbilstīgu summu kā zaudējumus.

Nolēmums: Atcelt institūcijas, kas ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, lēmumu klasificēt prasītāju IV funkciju grupas 14. pakāpes 1. līmenī saskaņā ar 2005. gada 25. oktobrī parakstīto līgumu starp Komisiju un viņu kā līgumdarbinieku. Prasību pārējā daļā noraidīt. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Līgumdarbinieki – Klasificēšana

(Civildienesta noteikumu 5. panta 3. punkta b) apakšpunkts; Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 82. panta 2. punkts)

Piemērojot Vispārīgo īstenošanas noteikumu par procedūrām, kas reglamentē līgumdarbinieku pieņemšanu darbā un darbu Komisijā, 7. panta 1. punkta d) apakšpunktu un 3. punktu, kuros paredzēta šo darbinieku klasificēšana atkarībā no atbilstošās profesionālās pieredzes ilguma, ko aprēķina no datuma, kurā attiecīgā persona ir izpildījusi minimālās kvalifikācijas prasības pieņemšanai darbā, Komisija nevar atteikties ņemt vērā diplomu, iepriekš neizvērtējot ar minēto diplomu apliecinātās izglītības programmas saturu un nepārbaudot, vai ar šo diplomu var apliecināt pabeigtās universitātes studijas, – pretējā gadījumā tā pārkāptu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 82. panta 2. punkta c) apakšpunkta, saskaņā ar kuru, lai pieņemtu darbā par IV funkciju grupas līgumdarbinieku, nepieciešams vismaz izglītības līmenis, kas atbilst pabeigtām vismaz trīs gadu universitātes studijām, kas apliecinātas ar diplomu, saturu, kas kļūst skaidrāks, ja tiek ņemts vērā Civildienesta noteikumu 5. panta 3. punkta b) apakšpunkts, kurā ietverta tāda pati prasība ierēdņiem, – to attiecīgo formulējumu identiskuma dēļ.

(skat. 41. un 42. punktu)