2006. június 30-án benyújtott kereset - Verheyden kontra Bizottság

(F-72/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Luc Verheyden (Angera, Olaszország) (képviselő: E. Boigelot ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék rendelje el a felperest érintő és az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) által felülbélyegzett iratanyag, valamint az OLAF által ellene összegyűjtött összes bizonyíték és okirat kiadását;

a Közszolgálati Törvényszék rendelje el az OLAF nyomozói részére kiállított megbízólevél felmutatását;

a Közszolgálati Törvényszék rendelje el az OLAF vizsgálatra vonatkozó összes jelentésének felmutatását (beleértve a belső vizsgálat zárójelentését is), függetlenül attól, hogy azokat megküldték-e az olasz bíróságoknak;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperessel szemben lefolytatott vizsgálat eredményét;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az OLAF-nak a vizsgálat közlését és az olasz bíróságok tájékoztatását tartalmazó feljegyzését, valamint a vizsgálati jelentéseknek az olasz bíróságok részére történő megküldéséről szóló határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a közbenső és végleges vizsgálati jelentéseket;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes kérelmét és panaszát hallgatólagosan elutasító határozatokat;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg valamennyi, a fenti határozatokat követő és/vagy azokhoz kapcsolódó, a jelen keresetet követően meghozott aktust;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest kártérítés fizetésére, amelynek méltányos összegét a felperes 30 000 euróra értékeli, fenntartva a jogot az összegnek az eljárás során történő felemelésére és/vagy leszállítására.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztásra a felperes az F-5/05.1 sz. ügy keretében hivatkozott jogalapon és az említett ügyben emeltekkel azonos jogellenességi kifogásokra való hivatkozáson kívül azt is állítja, hogy az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatának, valamint az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeinek módosításáról szóló, 2004. március 22-i 723/2004/EK, Euratom tanácsi rendelet2 jogellenes abban a részében, amelyben bevezeti a személyzeti szabályzat IX. melléklete 1. cikkét.

____________

1 - HL C 82., 2005.4.2. (eredetileg az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságánál T-22/05. sz. alatt nyilvántartásba vett és az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékéhez 2005. december 15-i végzéssel áttett ügy).

2 - HL L 124., 2004.4.27., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 2. kötet, 130. o.