Spojené veci C316/13 a C424/16

B
proti
Land BadenWürttemberg

a

Secretary of State for the Home Department
proti
Francovi Vomerovi

(návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podali Verwaltungsgerichtshof Baden Württemberg a Supreme Court of the United Kingdom)

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Občianstvo Európskej únie – Právo slobodne sa pohybovať a zdržiavať sa na území členských štátov – Smernica 2004/38/ES – Článok 28 ods. 3 písm. a) – Posilnená ochrana pred vyhostením – Podmienky – Právo na trvalý pobyt – Pobyt v hostiteľskom členskom štáte počas desiatich rokov predchádzajúcich rozhodnutiu o vyhostení z územia daného členského štátu – Obdobie pobytu vo väzení – Dôsledky vzhľadom na nepretržitosť pobytu v trvaní desať rokov – Súvislosť s celkovým posúdením integračnej väzby – Okamih, vzhľadom na ktorý sa uskutočňuje uvedené posúdenie, a kritériá, ktoré treba pri ňom zohľadniť“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 17. apríla 2018

1.        Občianstvo Únie – Právo na voľný pohyb a pobyt na území členských štátov – Smernica 2004/38 – Obmedzenie práva na vstup a práva na pobyt z dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti – Ochrana proti vyhosteniu – Podmienka – Pobyt počas desiatich rokov predchádzajúcich rozhodnutiu o vyhostení – Podmienka uplatnenia – Dotknutá osoba, ktorá má právo na trvalý pobyt

[Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38, článok 16, článok 28 ods. 2 a článok 28 ods. 3 písm. a)]

2.        Občianstvo Únie – Právo na voľný pohyb a pobyt na území členských štátov – Smernica 2004/38 – Obmedzenie práva na vstup a práva na pobyt z dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti – Ochrana proti vyhosteniu – Podmienka – Pobyt počas desiatich rokov predchádzajúcich rozhodnutiu o vyhostení – Obdobie nepretržitého pobytu počítané spätne odo dňa vydania rozhodnutia o vyhostení

[Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38, článok 28 ods. 3 písm. a)]

3.        Občianstvo Únie – Právo na voľný pohyb a pobyt na území členských štátov – Smernica 2004/38 – Obmedzenie práva na vstup a práva na pobyt z dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti – Ochrana proti vyhosteniu – Podmienka – Prerušenie nepretržitého pobytu v hostiteľskom členskom štáte obdobím pobytu vo väzení – Obdobie nepretržitého pobytu desiatich rokov predchádzajúce pobytu vo väzení – Celkové posúdenie integračných väzieb s členským štátom

[Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38, článok 28 ods. 3 písm. a)]

4.        Občianstvo Únie – Právo na voľný pohyb a pobyt na území členských štátov – Smernica 2004/38 – Obmedzenie práva na vstup a práva na pobyt z dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti – Ochrana proti vyhosteniu – Podmienka – Pobyt počas desiatich rokov predchádzajúcich rozhodnutiu o vyhostení – Okamih posúdenia – Dátum prijatia rozhodnutia o vyhostení

[Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38, článok 27 ods. 2 druhý pododsek a článok 28 ods. 3 písm. a)]

1.      Článok 28 ods. 3 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS, sa má vykladať v tom zmysle, že podmienkou priznania ochrany pred vyhostením z územia štátu upravenej v tomto ustanovení je právo dotknutej osoby na trvalý pobyt v zmysle článku 16 a článku 28 ods. 2 tejto smernice.

(pozri bod 61, bod 1 výroku)

2.      Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 64 – 66)

3.      Článok 28 ods. 3 písm. a) smernice 2004/38 sa má vykladať v tom zmysle, že v prípade občana Únie, ktorý si odpykáva trest odňatia slobody a voči ktorému bolo vydané rozhodnutie o vyhostení, podmienka, aby sa táto osoba „[zdržiavala] v hostiteľskom členskom štáte počas predchádzajúcich desiatich rokov“, uvedená v tomto ustanovení, môže byť splnená, pokiaľ celkové posúdenie situácie dotknutej osoby s prihliadnutím na všetky relevantné aspekty vedie k názoru, že napriek uvedenému pobytu vo väzení neboli prerušené integračné väzby medzi dotknutou osobou a hostiteľským členským štátom. Medzi tieto aspekty patrí najmä sila integračných väzieb vytvorených s hostiteľským členským štátom predtým, ako bola dotknutá osoba uväznená, povaha trestného činu, ktorý viedol k danému odňatiu slobody, a okolnosti, za ktorých došlo k jeho spáchaniu, ako aj správanie dotknutej osoby počas jej pobytu vo väzení.

(pozri bod 83, bod 2 výroku)

4.      Článok 28 ods. 3 písm. a) smernice 2004/38 sa má vykladať v tom zmysle, že otázku, či osoba spĺňa podmienku, že sa „[zdržiavala] v hostiteľskom členskom štáte počas predchádzajúcich desiatich rokov“ v zmysle uvedeného ustanovenia, treba posudzovať k okamihu vydania prvotného rozhodnutia o vyhostení.

(pozri bod 95, bod 3 výroku)