Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 18 listopada 2014 r. – De Nicola przeciwko EBI

(Sprawa F-59/09 RENV)1

(Służba publiczna – Przekazanie sprawy do Sądu po uchyleniu rozstrzygnięcia – Personel EBI – Ocena roczna – Przepisy wewnętrzne – Postępowanie odwoławcze – Prawo do bycia wysłuchanym – Naruszenie przez komisję odwoławczą – Niezgodność z prawem decyzji komisji odwoławczej – Mobbing – Umorzenie postępowania w zakresie żądania odszkodowania)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (przedstawiciel: L. Isola)

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny (przedstawiciele: T. Gilliams i G. Nuvoli, w charakterze pełnomocników, wspierani przez adwokata A. Dal Ferra)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 29 kwietnia 2008 r. o awansach, nieuwzględniającej nazwiska skarżącego, jak również oceny skarżącego za 2007 r. Po drugie, stwierdzenie nieważności decyzji komisji odwoławczej o dalszym obradowaniu pomimo zgłoszenia wniosku o wykluczenie. Wreszcie, stwierdzenie, że skarżący był ofiarą mobbingu i nakazanie stronie pozwanej jego zaprzestania oraz zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji komisji odwoławczej Europejskiego Banku Inwestycyjnego z dnia 14 listopada 2008 r.

Umarza się postępowanie w zakresie żądania naprawienia podnoszonej szkody z tytułu mobbingu.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Europejski Bank Inwestycyjny pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez C. De Nicolę w sprawach F-59/09, T-264/11 P i F-59/09 RENV.

____________

1     Dz.U. C 205 z 29.8.2009, s. 49.