DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling)

12. maj 2016 (*)

»Præjudiciel forelæggelse – den fælles toldtarif – tarifering – kombineret nomenklatur – toldpos. 2206 – toldpos. 2208 – alkoholholdige drikkevarer fremstillet ved gæring efterfulgt af rensning – tilsætning af tilsætningsstoffer til alkoholholdige drikkevarer fremstillet ved gæring efterfulgt af rensning – drikkevarer, der har mistet de egenskaber, der kendetegner drikkevarer henhørende under toldpos. 2206«

I de forenede sager C-532/14 og C-533/14,

angående anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandenes øverste domstol, Nederlandene) ved afgørelser af 24. oktober 2014, indgået til Domstolen den 24. november 2014, i sagerne:

Toorank Productions BV

mod

Staatssecretaris van Financiën,

har

DOMSTOLEN (Første Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, R. Silva de Lapuerta, og dommerne A. Arabadjiev, C.G. Fernlund, S. Rodin (refererende dommer) og E. Regan,

generaladvokat: M. Campos Sánchez-Bordona

justitssekretær: A. Calot Escobar,

på grundlag af den skriftlige forhandling,

efter at der er afgivet indlæg af:

–        Toorank Productions BV ved belastingadviseur G. van Slooten

–        den nederlandske regering ved B. Koopman, M. Bulterman og H. Stergiou, som befuldmægtigede

–        den græske regering ved K. Nasopoulou som befuldmægtiget

–        den polske regering ved B. Majczyna, som befuldmægtiget

–        Europa-Kommissionen ved A. Caeiros og W. Roels, som befuldmægtigede,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 19. januar 2016,

afsagt følgende

Dom

1        Anmodningerne om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af den kombinerede nomenklatur (herefter »KN«), som er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT 1987 L 256, s. 1), i den affattelse, som følger af Kommissionens forordning (EF) nr. 1719/2005 af 27. oktober 2005 (EUT 2005 L 286, s. 1) og af Kommissionens forordning (EF) nr. 1214/2007 af 20. september 2007 (EFT 2007 L 286, s. 1).

2        Anmodningerne er blevet indgivet under sager mellem Toorank Productions BV og Staatssecretaris van Financiën (statssekretæren for finansielle anliggender) vedrørende tarifering af alkoholholdige drikkevarer.

Retsforskrifter

HS

3        Toldsamarbejdsrådet, nu Verdenstoldorganisationen (WCO), blev oprettet ved den internationale konvention om oprettelse af nævnte råd, undertegnet i Bruxelles den 15. december 1950. Det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem (herefter »HS«) blev udarbejdet af Verdenstoldorganisationen og oprettet ved den internationale konvention om det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, der blev undertegnet i Bruxelles den 14. juni 1983, og som sammen med ændringsprotokollen hertil af 24. juni 1986 blev godkendt på Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs vegne ved Rådets afgørelse 87/369/EØF af 7. april 1987 (EFT 1987 L 198, s. 1).

4        I henhold til denne internationale konventions artikel 3, stk. 1, forpligter hver af de kontraherende parter sig til at drage omsorg for, at dens toldnomenklatur og statistiske nomenklatur er i overensstemmelse med HS, at anvende samtlige positioner og underpositioner i dette system, uden tilføjelser eller ændringer, samt de dertil knyttede koder, og at følge nummerordenen i nævnte system. Hver af de kontraherende parter forpligter sig ligeledes til at anvende de almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende HS samt alle bestemmelser til de forskellige afsnit, kapitler og underpositioner i HS og til ikke at ændre disses rækkevidde.

5        Verdenstoldorganisationen godkender på de i samme konventions artikel 8 fastsatte betingelser de forklarende bemærkninger og de tariferingsudtalelser, som vedtages af HS-udvalget.

6        Pos. 22.06 i HS er affattet således: »Andre gærede drikkevarer (f.eks. æblecider, pærecider og mjød); blandinger af gærede drikkevarer samt blandinger af gærede drikkevarer med ikke-alkoholholdige drikkevarer, ikke andetsteds tariferet«. Den forklarende bemærkning til HS vedrørende denne position har følgende ordlyd:

»Alle disse drikkevarer kan være naturligt mousserende eller være tilsat karbondioxid. De hører også under denne position, selv om de er tilsat alkohol, eller alkoholindholdet er forøget ved yderligere gæring forudsat den fremkomne drikkevare bevarer karakteren af en vare henhørende under denne position.«

7        Pos. 22.08 i HS lyder således: »Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på under 80% vol; spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer«. I de forklarende bemærkninger til HS vedrørende denne position fastsættes følgende:

»Positionen omfatter, uden hensyn til alkoholstyrken:

[...]

B)      Likører er spiritusholdige drikkevarer, der er tilsat sukker, honning eller andre naturlige sødemidler og ekstrakter eller essenser (f.eks. spiritusholdige drikkevarer fremstillet ved destillation eller ved at blande ethylalkohol eller destilleret spiritus med en eller flere af følgende: frugter, blomster eller andre plantedele, ekstrakter, essenser, flygtige vegetabilske olier eller saft, også koncentreret). Denne produktgruppe omfatter også likører med indhold af sukkerkrystaller, likører på basis af frugtsaft, æggelikør, urtelikør, bærlikør, krydderilikør, telikør, chokoladelikør, mælkelikør og honninglikør.

[...]«

KN

8        KN er baseret på HS, hvis positioner og sekscifrede underpositioner KN har overtaget, idet kun det syvende og ottende ciffer er underpositioner, der er specifikke for KN.

9        I medfør af artikel 12, stk. 1, i forordning nr. 2658/87, som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 254/2000 af 31. januar 2000 (EFT L 28, s. 16), vedtager Europa-Kommissionen hvert år en forordning indeholdende en fuldstændig udgave af KN sammen med toldsatserne, således som denne følger af de foranstaltninger, der er vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union eller af Kommissionen. Forordningen anvendes fra den 1. januar det følgende år.

10      Ordlyden af pos. 2206 og 2208 og de almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende KN, som er indeholdt i nomenklaturens første del, afsnit I, punkt A, i den affattelse, som følger af forordning nr. 1719/2005 og af forordning nr. 1214/2007, er identiske.

11      Følgende fastsættes i dette punkt:

»Tariferingen af varer i den kombinerede nomenklatur sker efter følgende regler:

1.      Overskrifter til afsnit, kapitler og underkapitler tjener alene til orientering; tariferingen skal ske med hjemmel i positionsteksterne og de til afsnit og kapitler knyttede bestemmelser samt, for så vidt det ikke strider mod de nævnte tekster og bestemmelser, efter nedenstående regler.

[...]

3.      Såfremt varer ved anvendelse af ovennævnte punkt 2 b) eller af andre årsager kan henføres under to eller flere positioner, afgøres tariferingen efter følgende regler:

[...]

b)      Når den foran under a) nævnte regel ikke kan anvendes ved tariferingen af blandinger eller sammensatte varer, bestående af forskellige materialer eller forskellige bestanddele, eller af varer i sæt til detailsalg, tariferes de pågældende varer, som om de bestod af det materiale eller den bestanddel, der er karaktergivende, for så vidt udøvelsen af et skøn herover forekommer mulig.

[...]«

12      Pos. 2206 og 2208 i KN gentager ordlyden af pos. 22.06 og 22.08 i HS.

Tvisterne i hovedsagerne og de præjudicielle spørgsmål

Sag C-532/14

13      Toorank Productions har indgivet en anmodning om bindende tariferingsoplysninger til skattemyndighederne vedrørende en drikkevare med benævnelsen »Petrikov Creamy Green«, idet selskabet foreslog, at den skulle tariferes i underposition 2206 00 59 i KN. Ved afgørelse bekræftet efter en administrativ klage, tariferede de pågældende myndigheder denne drikkevare i underposition 2208 70 10 i KN.

14      Drikkevaren er fremstillet af en gæret drik med betegnelsen »Ferm Fruit«, der herved blandes med destilleret alkohol, sukkersirup, skummetmælk, vegetabilsk fedt og aromastoffer. Den har et alkoholindhold på under 13,4% vol. og mindst 51% af den indeholdte alkohol hidrører fra gæring. Ferm Fruit, som har et alkoholindhold på 16% vol., er fremstillet af alkohol, der er fremkommet ved gæring af frugt og efterfølgende renset ved filtrering. Dens duft, farve og smag er neutral. Ferm Fruit, som anvendes til fremstilling af færdige produkter, er ligeledes i sig selv egnet til konsum.

15      Toorank Productions anlagde sag til prøvelse af skattemyndighedernes afgørelse ved Rechtbank Amsterdam (retten i første instans i Amsterdam, Nederlandene), som annullerede afgørelsen, idet den fandt, at Petrikov Creamy Green skulle tariferes i underposition 2206 00 59 i KN.

16      Statssekretæren for finansielle anliggender appellerede afgørelsen til Gerechtshof te Amsterdam (appeldomstolen i Amsterdam, Nederlandene), som fandt, at Petrikov Creamy Green skulle tariferes som en likør henhørende under underposition 2208 70 10 i KN på grund af det høje sukkerindhold, tilsætningen af destilleret alkohol, aromastoffer og en flødebasis samt dens grønne farve.

17      Toorank Productions har iværksat kassationsanke til prøvelse af denne afgørelse for Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandenes øverste domstol).

18      Retten har for det første bemærket, at pos. 2206 i KN ligeledes omfatter blandinger af gærede drikkevarer med ikke-alkoholholdige drikkevarer, og at sådanne drikkevarer i henhold til den forklarende bemærkning til HS vedrørende pos. 22.06 i HS også hører under denne position, selv om de er tilsat alkohol, eller alkoholindholdet er forøget ved yderligere gæring forudsat den fremkomne drikkevare bevarer karakteren af en vare henhørende under denne position. Pos. 2208 i KN omfatter for det andet likør, som i almindelighed har et højere alkoholindhold end 13,4% vol. Tilsætning af destilleret alkohol til en drikkevare henhørende under pos. 2206 i KN medfører imidlertid ikke automatisk, at den udelukkes herfra. Selv om mængden af gæret alkohol og destilleret alkohol i et produkt, såsom Petrikov Creamy Green, ikke er afgørende for tariferingen af dette produkt, og hvis den drikkevare, som det destillerede alkohol er blevet tilsat, har de karakteristika og egenskaber, som er kendetegnende for varer henhørende under pos. 2208 i KN, skal det pågældende produkt imidlertid ifølge denne ret tariferes i denne position.

19      Den forelæggende ret har rejst tvivl om fortolkningen af dom af 7. maj 2009, Siebrand (C-150/08, EU:C:2009:294). Retten har særligt rejst spørgsmålet om, hvorvidt denne dom, navnlig dommens præmis 35, skal fortolkes således, at mængden af tilsat destilleret alkohol – målt såvel i mængde som i alkoholindhold – er et element, som afgør tariferingen i pos. 2208 i KN uanset andre egenskaber og kendetegn, som det pågældende produkt eventuelt måtte have, eller om det i alle tilfælde skal undersøges, om de organoleptiske egenskaber og produktets bestemmelse svarer til dem, som gælder for drikkevarer tariferet i pos. 2208 i KN.

20      Under disse omstændigheder har Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandenes øverste domstol) besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1)      Omfatter pos. 2206 i KN en drikkevare med et alkoholindhold på 13,4% vol., der er fremstillet derved, at en ved gæring af æblekoncentrat fremkommet alkoholholdig og renset basisdrikkevare med betegnelsen »Ferm Fruit« blandes med sukker, aromastoffer, farve- og smagsstoffer, fortykkelsesmidler, konserveringsmidler og destilleret alkohol, således at den destillerede alkohol med hensyn til volumen i procent ikke udgør mere end 49% af denne drikkevares alkoholindhold, mens 51% heraf består af alkohol fremkommet ved gæring?

2)      I benægtende fald, skal underposition 2208 70 i KN fortolkes således, at en sådan drikkevare skal tariferes som likør i denne underposition?«

Sag C-533/14

21      Toorank Productions har modtaget en efteropkrævning vedrørende punktafgifter af forskellige alkoholholdige drikkevarer, som det havde udtaget af sit oplag for punktafgiftspligtige varer i perioden fra den 1. til den 31. oktober 2008. Denne opkrævning er blevet bekræftet ved en afgørelse fra skattemyndighederne vedtaget efter en administrativ klage.

22      De produkter, for hvilke der er pålagt punktafgifter, er dels Ferm Fruit, dels drikkevarer fremstillet på basis af Ferm Fruit tilsat forskellige ingredienser (herefter »drikkevarer på basis af Ferm Fruit«).

23      Ferm Fruit er en drikkevare med et alkoholindhold på 16% vol. En liter af dette produkt fremstilles af 275 ml sukkersirup, 711 ml destilleret vand, 10 ml æblekoncentrat og 4 ml mineraler og vitaminer. Disse ingredienser blandes, herefter foretages der en pasteurisering, og der tilsættes vingær, hvilket sætter en gæring af hele massen i gang. Den ved gæringen fremkomne væske renses ved anvendelse af forskellige filtreringsteknikker ved ultrafiltrering, kiselgurfiltrering, mikrofiltrering og karbonfiltrering. Væsken indeholder ikke destilleret alkohol og har ikke været genstand for nogen processer med henblik på at øge alkoholindholdet heri. Den er neutral med hensyn til duft, farve og smag. Den er egnet til menneskeligt konsum og er ikke udelukkende bestemt til tilberedning af andre produkter.

24      Drikkevarerne på basis af Ferm Fruit er drikkevarer med et alkoholindhold på 14% vol., som fremstilles ved at tilsætte sukker, aroma- og farvestoffer, smagsstoffer, fortykkelses- og/eller konserveringsmidler og i et enkelt tilfælde også fløde til Ferm Fruit. Alkoholen i disse drikkevarer er udelukket fremkommet ved gæring uden tilsætning af destilleret alkohol. Drikkevarerne består for 80 til 90 procents vedkommende af Ferm Fruit.

25      I den i hovedsagen omhandlede afgørelse fastslog skattemyndighederne, at Ferm Fruit og drikkevarer på basis af Ferm Fruit henhører under pos. 2208 i KN.

26      Toorank Productions anlagde sag til prøvelse af denne afgørelse ved Rechtbank te Breda (retten i første instans i Breda, Nederlandene), som annullerede afgørelsen og nedsatte det påkrævede beløb.

27      Toorank Productions og statssekretæren for finansielle anliggender anlagde sag ved Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (appeldomstolen i ’s-Hertogenbosch, Nederlandene), som bekræftede afgørelsen fra Rechtbank te Breda (retten i første instans i Breda), idet den fastslog, at Ferm Fruit henhørte under pos. 2206 i KN, og at drikkevarer på basis af Ferm Fruit henhørte under pos. 2208 i KN.

28      Toorank Productions har iværksat kassationsanke og statssekretæren for finansielle anliggender har anlagt kontraappel til prøvelse af denne afgørelse for Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandenes øverste domstol).

29      Den forelæggende ret er af den opfattelse, at Ferm Fruit kan tariferes både i pos. 2206 i KN, for så vidt som den alkohol, den indeholder, er opnået ved gæring, og i pos. 2208 i KN, for så vidt som produktet uden farve eller smag ud fra de organoleptiske egenskaber ligner et alkoholholdigt produkt, der er fremstillet ved destillering. Det ses imidlertid, at de forklarende bemærkninger til HS udelukker drikkevarer opnået ved gæring fra denne position.

30      Retten har derimod anført, at det fremgår af dom af 14. juli 2011, Paderborner Brauerei Haus Cramer (C-196/10, EU:C:2011:487), at produkter opnået ved gæringsprocesser og derefter ultrafiltrering kan henhøre under pos. 2208 i KN, hvis de har opnået de egenskaber, som kendetegner produkter, der henhører under denne position.

31      Hvad angår drikkevarer på basis af Ferm Fruit er den forelæggende ret af den opfattelse, at hvis Ferm Fruit skal tariferes under pos. 2206 i KN, kan disse drikkevarer ikke henføres under pos. 2208 i KN. Retten har udledt af ordlyden af pos. 2208 i KN og de forklarende bemærkninger vedrørende denne position, at denne alene omfatter drikkevarer, herunder likør, som indeholder destilleret alkohol. Retten har ligeledes anført, at drikkevarer på basis af Ferm Fruit har et relativt lavt alkoholindhold på 14% vol. sammenlignet med det generelt høje alkoholindhold for likører og andre spiritusholdige drikkevarer. Da drikkevarer på basis af Ferm Fruit har mistet de egenskaber, som kendetegner produkter henhørende under pos. 2206 i KN, har den forelæggende ret anerkendt, at tariferingen af disse drikkevarer i den sidstnævnte position kan diskuteres.

32      Under disse omstændigheder har Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandenes øverste domstol) besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1)      Skal pos. 2206 i KN fortolkes således, at den omfatter en drikkevare med betegnelsen »Ferm Fruit«, der er fremstillet ved gæring af æblekoncentrat, og som også bruges som basisdrikkevare ved fremstillingen af diverse andre drikkevarer, har et alkoholindhold på 16% vol. og efter rensning (herunder ultrafiltrering) er neutral med hensyn til farve, duft og smag og ikke er tilsat destilleret alkohol? I benægtende fald, skal pos. 2208 i KN da fortolkes således, at den omfatter en sådan drikkevare?

2)      Skal pos. 2206 i KN fortolkes således, at den omfatter en drikkevare med et alkoholindhold på 14% vol., som er fremkommet ved at blande den i spørgsmål 1 nævnte (basis)drikkevare med sukker, aromastoffer, farve- og smagsstoffer, fortykkelses- og konserveringsmidler, og som ikke er tilsat destilleret alkohol? I benægtende fald, skal pos. 2208 i KN da fortolkes således, at den omfatter en sådan drikkevare?«

33      Ved afgørelse afsagt af Domstolens præsident den 7. januar 2015 blev sagerne C-532/14 og C-533/14 forenet med henblik på den skriftlige forhandling, den mundtlige forhandling og dommen.

Om de præjudicielle spørgsmål

Indledende bemærkninger

34      Det skal først bemærkes, at det ifølge Domstolens faste praksis følger af såvel retssikkerheds- som kontroltekniske hensyn, at det afgørende kriterium for tarifering af varer normalt vil være disses objektive karakteristika og egenskaber som beskrevet i den enkelte position i KN og de supplerende bestemmelser til dennes afsnit og kapitler (jf. dom af 11.6.2015, Amazon EU, C-58/14, EU:C:2015:385, præmis 20 og den deri nævnte retspraksis).

35      Det er endvidere ubestridt, at varens bestemmelse kan udgøre et objektivt kriterium ved tariferingen, såfremt varen og dens bestemmelse hænger uløseligt sammen, henset til varens objektive karakteristika og egenskaber (jf. dom af 30.4.2014, Nutricia, C-267/13, EU:C:2014:277, præmis 21 og den deri nævnte retspraksis). Varens bestemmelse er imidlertid kun et relevant kriterium, hvis tariferingen ikke kan foretages alene på grundlag af varens objektive kendetegn og egenskaber (jf. dom af 16.12.2010, Skoma-Lux, C-339/09, EU:C:2010:781, præmis 47 og den deri nævnte retspraksis).

36      De forklarende bemærkninger, der for så vidt angår KN er udarbejdet af Kommissionen og for så vidt angår HS af Verdenstoldorganisationen, indeholder endelig vigtige, om end ikke bindende, bidrag til fortolkningen af de forskellige toldpositioner (jf. dom af 4.3.2015, Oliver Medical, C-547/13, EU:C:2015:139, præmis 46 og den deri nævnte retspraksis).

Det første spørgsmål i sag C-533/14

37      Med det første spørgsmål i sag C-533/14 ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om KN skal fortolkes således, at en drikkevare såsom Ferm Fruit, som er fremstillet ved gæring af et æblekoncentrat og bestemt til indtagelse rent eller som basisingrediens i andre drikkevarer, som har en neutral farve, duft og smag som følge af en rensning, bl.a. ved ultrafiltrering, og hvis alkoholindhold uden tilsat destilleret alkohol er på 16% vol., henhører under pos. 2206 i denne nomenklatur, eller om den skal fortolkes således, at denne drikkevare er omfattet af pos. 2208 i nomenklaturen.

38      Det skal for det første bemærkes, at det fremgår af den forklarende bemærkning til HS vedrørende pos. 22.06 i HS, som er identisk med pos. 2206 i KN, at produkter fremstillet ved gæring også hører under denne position, forudsat at den fremkomne drikkevare bevarer karakteren af en vare henhørende under denne position, dvs. gærede drikkevarer (jf. i denne retning dom af 7.5.2009, Siebrand, C-150/08, EU:C:2009:294, præmis 26, og af 16.12.2010, Skoma-Lux, C-339/09, EU:C:2010:781, præmis 46 og den deri nævnte retspraksis).

39      Det bemærkes for det andet, at de varer, der ikke alene er fremstillet ved gæring, men ligeledes ved rensningsprocesser, som fører til, at disse varer mister de karakteristika og egenskaber, som er kendetegnende for gærede drikkevarer, og opnår de karakteristika og egenskaber, som er kendetegnende for ethylalkohol, som tariferes under pos. 2208 i KN, henhører under denne position (jf. i denne retning dom af 14.7.2011, Paderborner Brauerei Haus Cramer, C-196/10, EU:C:2011:487, præmis 37).

40      Det fremgår af forelæggelsesafgørelsen, at Ferm Fruit, som har et alkoholindhold på 16%, er fremstillet ved gæring af et æblekoncentrat, efterfulgt af forskellige filtreringsprocesser. Hvad angår de egenskaber, som kendetegner Ferm Fruit, fremgår det ligeledes af forelæggelsesafgørelserne, at denne har en neutral farve, duft og smag og således ligner et alkoholholdigt produkt fremstillet ved destillering.

41      Det skal først bemærkes, at det følger af den i denne doms præmis 34 nævnte retspraksis, at tarifering af en vare først og fremmest afhænger af varens objektive kendetegn og egenskaber.

42      Det fremgår endvidere af ordlyden af pos. 2208 i KN for det første, at denne position omfatter såvel drikkevarer som mellemprodukter, som anvendes til fremstilling af andre produkter, for det andet, at hvad angår alkoholindholdet er det eneste fastsatte kriterium et maksimalt alkoholindhold på 80%, og for det tredje, at der ikke er indført nogen kriterier vedrørende fremstillingsmetoden for produkter henhørende under denne position.

43      Det fremgår endelig af den i denne doms præmis 38 og 39 nævnte retspraksis, at et produkt fremstillet ved gæring og efterfølgende rensningsprocesser henhører under pos. 2208 i KN, for så vidt som det har mistet de egenskaber, der kendetegner gærede drikkevarer henhørende under pos. 2206 i KN, og opnået dem, der kendetegner ethylalkohol omfattet af pos. 2208 i KN.

44      Da Ferm Fruit som følge af forskellige rensningsprocesser har opnået de objektive egenskaber, som er kendetegnende for ethylalkohol, som henhører under pos. 2208 i KN, nemlig neutral farve, duft og smag, henhører dette produkt følgelig under pos. 2208 i KN.

45      Henset til ovenstående bemærkninger skal det første spørgsmål i sag C-533/14 besvares med, at KN skal fortolkes således, at en drikkevare såsom Ferm Fruit, som er fremstillet ved gæring af et æblekoncentrat og bestemt til indtagelse rent eller som basisingrediens i andre drikkevarer, som har en neutral farve, duft og smag som følge af en rensning, bl.a. ved ultrafiltrering, og hvis alkoholindhold uden tilsat destilleret alkohol er på 16% vol., henhører under pos. 2208 i denne nomenklatur.

Det andet spørgsmål i sag C-533/14

46      Med det andet spørgsmål i sag C-533/14 ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om KN skal fortolkes således, at drikkevarer med et alkoholindhold på 14% vol., som er fremstillet ved tilsætning af sukker, aromastoffer, farve- og smagsstoffer, fortykkelsesmidler og konserveringsmidler og i et enkelt tilfælde også fløde til Ferm Fruit, og som ikke indeholder destilleret alkohol, henhører under pos. 2206 i KN, eller om KN skal fortolkes således, at sådanne drikkevarer henhører under pos. 2208 i KN.

47      Det bemærkes først, at det fremgår af forelæggelsesafgørelsen i sag C-533/14, at der til Ferm Fruit, som henhører under pos. 2208 i KN, er tilsat forskellige tilsætningsstoffer såsom sukker, aromastoffer, farve- og smagsstoffer, fortykkelsesmidler og konserveringsmidler og i et enkelt tilfælde også fløde.

48      Som generaladvokaten har bemærket i punkt 76 i forslaget til afgørelse, fremgår det af ordlyden af den forklarende bemærkning til HS vedrørende pos. 22.08 i HS, som er identisk med pos. 2208 i KN, at denne position omfatter produkter, som indeholder forskellige tilsætningsstoffer som f.eks. sukker og aromastoffer.

49      Drikkevarer på basis af Ferm Fruit, som er tilsat bl.a. sukker og aromastoffer, har følgelig objektive egenskaber, som kendetegner en likør henhørende under pos. 2208 i KN.

50      Følgelig skal det andet spørgsmål i sag C-533/14 besvares med, at KN skal fortolkes således, at drikkevarer med et alkoholindhold på 14% vol., som er fremstillet ved tilsætning af sukker, aromastoffer, farve- og smagsstoffer, fortykkelsesmidler og konserveringsmidler og i et enkelt tilfælde også fløde til Ferm Fruit, og som ikke indeholder destilleret alkohol, henhører under pos. 2208 i denne nomenklatur.

Det præjudicielle spørgsmål i sag C-532/14

51      Med spørgsmålet ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om KN skal fortolkes således, at drikkevarer med et alkoholindhold på 13,4% vol., som er fremstillet ved tilsætning af sukker, aromastoffer, farve- og smagsstoffer, fortykkelsesmidler og konserveringsmidler og destilleret alkohol til Ferm Fruit, således at den destillerede alkohol med hensyn til volumen og i procent ikke udgør mere end 49% af denne drikkevares alkoholindhold, mens 51% heraf består af alkohol fremkommet ved gæring, henhører under pos. 2206 i denne nomenklatur, eller om sidstnævnte skal fortolkes således, at sådanne drikkevarer henhører under pos. 2208 i KN.

52      Det skal først bemærkes, at det fremgår af forelæggelsesafgørelsen, at retten er af den opfattelse, at de i sag C-532/14 omhandlede drikkevarer har de kendetegn og egenskaber, som er knyttet til produkter henhørende under pos. 2208 i KN.

53      Samme ret rejser imidlertid tvivl om fortolkningen af de kriterier, der er fastlagt i dom af 7. maj 2009, Siebrand (C-150/08, EU:C:2009:294), for så vidt angår tariferingen af drikkevarer, der er fremstillet af en gæret basisdrik, der er tilsat destilleret alkohol og andre stoffer.

54      Denne ret har nærmere bestemt rejst spørgsmålet om, hvorvidt det drejer sig om et hele af kriterier, som alle skal være opfyldt, for at en drikkevare kan betragtes som henhørende under pos. 2208 i KN, eller om der skal lægges mere vægt på de forholdsvise mængder af gæret alkohol og destilleret alkohol end på produkternes øvrige objektive kendetegn og egenskaber.

55      Det skal i denne forbindelse bemærkes, at Domstolen i præmis 35 i dom af 7. maj 2009, Siebrand (C-150/08, EU:C:2009:294), klart anførte, at der kan tages flere objektive karakteristika og egenskaber i betragtning ved fastlæggelsen af den karaktergivende faktor i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i tariferingsbestemmelse 3 b) vedrørende KN. Domstolen vurderede ligeledes den i de omhandlede produkter indeholdte destillerede alkohols medvirken til volumen og til alkoholindholdet af disse produkter. Endvidere vurderede den i den pågældende doms præmis 36 og 37 produkternes organoleptiske egenskaber og i præmis 38 deres bestemmelse for i præmis 39 at komme frem til en løsning, som udspringer af en samlet vurdering af disse tre kriterier.

56      Som generaladvokaten har anført i punkt 84 i forslaget til afgørelse, forklares den betydning, som Domstolen i præmis 35 i dom af 7. maj 2009, Siebrand (C-150/08, EU:C:2009:294), tillagde den omstændighed, at andelen af destilleret alkohol er højere end andelen af gæret alkohol, derved, at i den sag, der gav anledning til den pågældende dom, fulgte alkoholindholdet i volumen af de omhandlede produkter i højere grad af den destillerede alkohol end af den gærede alkohol, som disse produkter indeholdte.

57      Det følger af de ovenstående bemærkninger, at en større mængde af en type alkohol i forhold til en anden type alkohol alene udgør ét kriterium ud af flere, som skal tages i betragtning ved afgørelsen i henhold tariferingsbestemmelse 3 b) vedrørende KN af den bestanddel, som giver det pågældende produkt sine karaktergivende egenskaber.

58      Det skal imidlertid bemærkes, at i modsætning til de produkter, som var omhandlet i den sag, der gav anledning til dom af 7. maj 2009, Siebrand (C-150/08, EU:C:2009:294), regulerer tariferingsbestemmelse 3 b) vedrørende KN ikke tariferingen af de i hovedsagen omhandlede drikkevarer. Som generaladvokaten har anført i punkt 88 i forslaget til afgørelse, hviler tariferingen af drikkevaren Petrikov Creamy Green på kriteriet om denne drikkevares kendetegn og organoleptiske egenskaber.

59      For så vidt som en sådan drikkevare ikke har de kendetegn og organoleptiske egenskaber, som er knyttet til drikkevarer henhørende under pos. 2206 i KN, men dem, som er knyttet til produkter henhørende under pos. 2208 i KN, henhører produktet under denne sidstnævnte position.

60      Det fremgår af ovenstående bemærkninger, at spørgsmålet i sag C-532/14 skal besvares med, at KN skal fortolkes således, at drikkevarer med et alkoholindhold på 13,4% vol., som er fremstillet ved tilsætning af sukker, aromastoffer, farve- og smagsstoffer, fortykkelsesmidler og konserveringsmidler og destilleret alkohol til Ferm Fruit, således at den destillerede alkohol med hensyn til volumen og i procent ikke udgør mere end 49% af denne drikkevares alkoholindhold, mens 51% heraf består af alkohol fremkommet ved gæring, henhører under pos. 2208 i denne nomenklatur.

 Sagsomkostningerne

61      Da sagernes behandling i forhold til hovedsagernes parter udgør et led i de sager, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagsomkostningerne. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Første Afdeling) for ret:

1)      Den kombinerede nomenklatur, som er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, i den affattelse, som følger af Kommissionens forordning (EF) nr. 1719/2005 af 27. oktober 2005 og af Kommissionens forordning (EF) nr. 1214/2007 af 20. september 2007, skal fortolkes således, at en drikkevare såsom Ferm Fruit, som er fremstillet ved gæring af et æblekoncentrat og bestemt til indtagelse rent eller som basisingrediens i andre drikkevarer, som har en neutral farve, duft og smag som følge af en rensning, bl.a. ved ultrafiltrering, og hvis alkoholindhold uden tilsat destilleret alkohol er på 16% vol., henhører under pos. 2208 i denne nomenklatur.

2)      Den kombinerede nomenklatur, som er indeholdt i bilag I til forordning nr. 2658/87, i den affattelse, som følger af forordning nr. 1719/2005 og af forordning nr. 1214/2007, skal fortolkes således, at drikkevarer med et alkoholindhold på 14% vol., som er fremstillet ved tilsætning af sukker, aromastoffer, farve- og smagsstoffer, fortykkelsesmidler og konserveringsmidler og i et enkelt tilfælde også fløde til Ferm Fruit, og som ikke indeholder destilleret alkohol, henhører under pos. 2208 i denne nomenklatur.

3)      Den kombinerede nomenklatur, som er indeholdt i bilag I til forordning nr. 2658/87, i den affattelse, som følger af forordning nr. 1719/2005 og af forordning nr. 1214/2007, skal fortolkes således, at drikkevarer med et alkoholindhold på 13,4% vol., som er fremstillet ved tilsætning af sukker, aromastoffer, farve- og smagsstoffer, fortykkelsesmidler og konserveringsmidler og destilleret alkohol til Ferm Fruit, således at den destillerede alkohol med hensyn til volumen og i procent ikke udgør mere end 49% af denne drikkevares alkoholindhold, mens 51% heraf består af alkohol fremkommet ved gæring, henhører under pos. 2208 i denne nomenklatur.

Underskrifter


* Processprog: nederlandsk.