Προσφυγή της 23ης Σεπτεμβρίου 2010 - Γιαννακούρης κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-83/10)

Γλώσσα διαδικασίας: η ελληνική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Γιαννακούρης Κωνσταντίνος (Roodt-sur-Syre, Λουξεμβούργο) (εκπρόσωπος: Β. Χριστιανός)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής περί μειώσεως του χορηγηθέντος στον προσφεύγοντα σχολικού επιδόματος λόγω του ότι η θυγατέρα του λαμβάνει οικονομική ενίσχυση από κράτος μέλος υπό τη μορφή υποτροφίας και δανείου.

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

πρώτον, να ακυρώσει την απόφαση περί μειώσεως του καταβαλλόμενου στον προσφεύγοντα "σχολικού επιδόματος", όπως η απόφαση αυτή προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας του μηνός Φεβρουαρίου 2010, καθώς και το επίμαχο εκκαθαριστικό σημείωμα στο μέτρο που περικόπτεται μέρος του "σχολικού επιδόματος"· δεύτερον, την απόφαση της Επιτροπής της 26ης Φεβρουαρίου 2010, περί μειώσεως του καταβαλλόμενου στον προσφεύγοντα "σχολικού επιδόματος" και την παρακράτηση από το εν λόγω επίδομα ποσού 770,85 ευρώ, όπως εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα αποδοχών του μηνός Μαρτίου 2010· τρίτον, το εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας του μηνός Μαρτίου 2010, με το οποίο επήλθε μείωση του καταβαλλόμενου στον προσφεύγοντα "σχολικού επιδόματος" καθώς και αναδρομική παρακράτηση ποσού 770,85 ευρώ· τέταρτον, τα εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας των μηνών Απριλίου έως Αυγούστου 2010 στο μέτρο που περικόπτεται μέρος του "σχολικού επιδόματος"· πέμπτον, την απόφαση της Επιτροπής της 9ης Ιουλίου 2010 περί ρητής απορρίψεως της διοικητικής ενστάσεως·

να επιστρέψει, εντόκως, στον προσφεύγοντα τα παρακρατηθέντα ποσά·

να καταδικάσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

____________