Prasība, kas celta 2008. gada 7. februārī - Behmer/Parlaments

(lieta F-16/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Joachim Behmer, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Iecēlējinstitūcijas lēmumu par divu nopelnu punktu piešķiršanu prasītājam par 2004. un 2006. gadu atcelšana

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumus par divu nopelnu punktu piešķiršanu prasītājam par 2004. un 2006. gadu;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________