Žaloba podaná 28. júna 2007 - S/Európsky parlament

(vec F-64/07)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: S (v zastúpení: R. Mastroianni a F. Ferraro, avvocati)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Európskeho parlamentu č. 305747 z 29. marca 2007 o zamietnutí sťažnosti,

zrušiť rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. júla 2006 o preradení do Bruselu a o vymenovaní ho za poradcu generálneho riaditeľa pre informácie,

zrušiť všetky domnelé, predchádzajúce, súbežné a následné akty a akty akokoľvek s nimi súvisiace,

uložiť Európskemu parlamentu povinnosť náhrady škody vzniknutej v dôsledku takéhoto rozhodnutia vo výške 400 000 eur alebo vo vyššej alebo nižšej sume, podľa toho, čo Súdny dvor považuje za spravodlivé,

zaviazať Európsky parlament na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza sedem žalobných dôvodov, ktoré môžu byť zhrnuté takto:

1.    rozhodnutie o preradení je protiprávne, keďže v ňom chýba odôvodnenie týkajúce sa skutočností, kvôli ktorým sa Európsky parlament rozhodol preradiť žalobcu do Bruselu;

2.    rozhodnutie o preradení obsahujúce preradenie vážne chorej osoby do vzdialeného miesta je v rozpore so základným právom na zdravie, uvedeným v článku 3 písm. p) a článku 152 ES, ako aj v článku 35 Listiny základných práv Európskej únie. Ochrana zdravia žalobcu musí prevážiť nad záujmami služby;

3.    Európsky parlament porušil povinnosť starostlivosti, ako aj zásady správneho úradného postupu, nestrannosti, transparentnosti a právnej istoty. Inštitúcia totiž pred prijatím opatrení preradenia nevykonala príslušné preskúmanie týkajúce sa nepriateľského správania voči žalobcovi, ani z lekárskeho hľadiska neposúdila účinky takéhoto opatrenia na zdravie dotknutej osoby;

4.    opatrenie preradenia, ktoré v podstate predstavuje sankciu, je nezmyselné a neprimerané s ohľadom na skutkové okolnosti, ktoré Európsky parlament pripisuje žalobcovi, a to o to viac, že žalobca je postihnutý vážnou chorobou a jeho vek sa blíži k dôchodkovému veku;

5.    Európsky parlament tým, že nevenoval zvláštnu pozornosť situácii žalobcu z dôvodu jeho zdravia, porušil zásady rovnosti zaobchádzania a "neminem laedere";

6.    Európsky parlament tým, že prijal opatrenie preradenia, využil vlastnú právomoc, aby sankcionoval žalobcu a spôsobil predčasné ukončenie jeho služobného pomeru, pričom tak zneužil právomoc a konanie, a takisto porušil články 7 a 86 Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev, ako aj jeho prílohu IX;

7.    žalobcovi nebolo umožnené, aby vyjadril svoje stanovisko k napadnutému rozhodnutiu o jeho preradení Bruselu, čím došlo k porušeniu jeho práva na obranu.

____________