Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État (Francja) w dniu 19 czerwca 2015 r. – Marc Soulier, Sara Doke / ministre de la Culture et de la Communication, Premier ministre

(Sprawa C-301/15)

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Conseil d'État

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Marc Soulier, Sara Doke

Strona pozwana: Ministre de la Culture et de la Communication, Premier ministre

Pytania prejudycjalne

Czy wyżej wymienione przepisy dyrektywy 2001/29/WE z dnia 22 maja 2001 r.1 sprzeciwiają się temu, aby uregulowanie takie, jak analizowane w pkt 1 niniejszego postanowienia, powierzało stowarzyszeniom upoważnionym do pobierania i dystrybucji opłat z tytułu prawa autorskiego wykonywanie prawa do udzielania zezwolenia na zwielokrotnianie i przedstawianie w formie cyfrowej „niedostępnych książek”, pozwalając jednocześnie autorom tych książek lub ich następcom prawnym na wniesienie sprzeciwu wobec tego wykonywania lub powstrzymanie tego wykonywania na określonych w nim warunkach?

____________

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz.U. L 167, s. 10).