Postanowienie prezesa Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 17 grudnia 2008°r. - Wenig przeciwko Komisji

(Sprawa F-80/08 R)

(Służba publiczna - Postępowanie w sprawie zastosowania środka tymczasowego -Wniosek o zawieszenie wykonania decyzji o zawieszeniu w czynnościach służbowych zainteresowanego - Pilny charakter - Brak)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Fritz Harald Wenig (Woluwé-Saint-Pierre, Belgia) (przedstawiciele: G.-A. Dal, D. Voillemot, D. Bosquet, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: J. Currall i D. Martin, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Wniosek o zawieszenie wykonania decyzji z dnia 18 września 2008°r., na mocy której Komisja zawiesiła skarżącego w czynnościach służbowych na czas nieokreślony i nakazała potrącenie 1000 EUR miesięcznie z jego wynagrodzenia przez okres maksymalnie sześciu miesięcy.

Sentencja postanowienia

Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony.

Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

____________